یکشنبه، 7 خرداد 1396
بخشنامه ها و دستورالعمل ها
 عنوانتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
روش اجرایی مدیریت پروژه های حمل و نقل ترافیک1395/10/046.11 MBدانلود26
روش اجرایی ممیزی داخلی1395/10/042.43 MBدانلود26
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت1395/10/043.42 MBدانلود18
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحی1395/10/043.17 MBدانلود23
روش اجرایی بازنگری مدیریت1395/10/042.37 MBدانلود22
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق1395/10/041.65 MBدانلود20
کاشت گونه های گیاهی در معابر شهری1395/10/045.90 MBدانلود22
کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت1395/10/052.18 MBدانلود14
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶1396/01/293.36 MBدانلود7
شورای عالی برنامه ریزی1395/10/041.15 MBدانلود18
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵1395/10/054.06 MBدانلود23
انعقاد قراردادها1395/10/047.09 MBدانلود27
برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی1395/10/045.29 MBدانلود28
انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیت1395/10/042.77 MBدانلود22
آیین نامه مطالعات و پژوهش1395/10/05911.78 KBدانلود27
اجرای پروژه های عمرانی1395/10/043.72 MBدانلود25
پایش و اندازه گیری فرآیندها1395/10/041.17 MBدانلود23
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۴1395/10/042.28 MBدانلود20
دستورالعمل نحوه واگذاری پروژه ها به سازمان ها1395/10/04367.74 KBدانلود19
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۳1395/10/041.28 MBدانلود15
دستور العمل آموزش ضمن خدمت کارکنان1395/10/04586.94 KBدانلود16
دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه سال ۱۳۹۴1395/10/04218.09 KBدانلود20