چهارشنبه، 4 مرداد 1396
بخشنامه ها و دستورالعمل ها
 عنوانتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
روش اجرایی مدیریت پروژه های حمل و نقل ترافیک1395/10/046.11 MBدانلود34
روش اجرایی ممیزی داخلی1395/10/042.43 MBدانلود36
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت1395/10/043.42 MBدانلود28
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحی1395/10/043.17 MBدانلود32
روش اجرایی بازنگری مدیریت1395/10/042.37 MBدانلود30
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق1395/10/041.65 MBدانلود31
کاشت گونه های گیاهی در معابر شهری1395/10/045.90 MBدانلود34
کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت1395/10/052.18 MBدانلود26
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶1396/01/293.36 MBدانلود17
شورای عالی برنامه ریزی1395/10/041.15 MBدانلود26
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵1395/10/054.06 MBدانلود38
انعقاد قراردادها1395/10/047.09 MBدانلود37
برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی1395/10/045.29 MBدانلود42
انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیت1395/10/042.77 MBدانلود30
آیین نامه مطالعات و پژوهش1395/10/05911.78 KBدانلود40
اجرای پروژه های عمرانی1395/10/043.72 MBدانلود36
پایش و اندازه گیری فرآیندها1395/10/041.17 MBدانلود34
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۴1395/10/042.28 MBدانلود30
دستورالعمل نحوه واگذاری پروژه ها به سازمان ها1395/10/04367.74 KBدانلود26
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۳1395/10/041.28 MBدانلود23
دستور العمل آموزش ضمن خدمت کارکنان1395/10/04586.94 KBدانلود25
دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه سال ۱۳۹۴1395/10/04218.09 KBدانلود32