چهارشنبه، 29 شهریور 1396
بخشنامه ها و دستورالعمل ها
 عنوانتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
روش اجرایی مدیریت پروژه های حمل و نقل ترافیک1395/10/046.11 MBدانلود46
روش اجرایی ممیزی داخلی1395/10/042.43 MBدانلود47
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت1395/10/043.42 MBدانلود39
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحی1395/10/043.17 MBدانلود42
روش اجرایی بازنگری مدیریت1395/10/042.37 MBدانلود41
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق1395/10/041.65 MBدانلود49
کاشت گونه های گیاهی در معابر شهری1395/10/045.90 MBدانلود47
کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت1395/10/052.18 MBدانلود41
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶1396/01/293.36 MBدانلود28
شورای عالی برنامه ریزی1395/10/041.15 MBدانلود36
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵1395/10/054.06 MBدانلود46
انعقاد قراردادها1395/10/047.09 MBدانلود49
برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی1395/10/045.29 MBدانلود83
انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیت1395/10/042.77 MBدانلود42
آیین نامه مطالعات و پژوهش1395/10/05911.78 KBدانلود52
اجرای پروژه های عمرانی1395/10/043.72 MBدانلود46
پایش و اندازه گیری فرآیندها1395/10/041.17 MBدانلود48
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۴1395/10/042.28 MBدانلود37
دستورالعمل نحوه واگذاری پروژه ها به سازمان ها1395/10/04367.74 KBدانلود37
دستورالعمل تدوین بودجه سال ۱۳۹۳1395/10/041.28 MBدانلود30
دستور العمل آموزش ضمن خدمت کارکنان1395/10/04586.94 KBدانلود33
دستورالعمل الزامات و نحوه اجرای بودجه سال ۱۳۹۴1395/10/04218.09 KBدانلود40