یکشنبه، 7 خرداد 1396
معرفی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه ی انسانی
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: نوشــادی
متولد: ۱۳۵۳
شهر: مسجد سلیمان
مدرک تحصیلی: مهندسی صنایع، گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

سوابق اجرایی:

ایشان علاوه بر فعالیتها و عناوینی که در زمان تحصیل و پس از آن خارج از حوزه شهرداری داشته اند در شهرداری اهواز نیز

  • مدیر مطالعات و پژوهش
  • مدیر تدوین برنامه پنج ساله توسعه و عمران شهر اهواز
  • معاون برنامه ریزی و توســــعه سرمایه ی انسانی شهرداری اهواز  از سال ۸۸ تا کنون
ابراهیم نوشادی