جستجو

خلاصه بودجه

 عنوانتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
خلاصه ای از بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ شهرداری اهواز1397/12/21608.06 KB15دانلود

کلیات بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ شهرداری اهواز

ردیف

عنوان

بودجه مصوب سال 13970 (مبالغ به ریال)

درصد رشد بودجه مصوب سال 97 نسبت به سال 96

مصوب

درصد

1

منابع

16,450,000,000,000

 

10%

2

مصارف

جاری

4,713,623,000,000

29%

15%

عمرانی

11,736,377,000,000

71%

8%

جمع هزینه ها

16,450,000,000,000

100%

 

 

 

 

تعداد پروژه های عمرانی بودجه مصوب سال 1397

2056

 

وظیفه عمرانی بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ شهرداری اهواز

کد

شرح برنامه

بودجه مصوب سال 97

درصد از کل بودجه عمرانی

301

برنامه برنامه ريزي توسعه شهري

759,832,000,000

6/5 %

302

برنامه هدايت و دفع آبهاي سطحي داخل شهري

127,100,000,000

1/1 %

303

برنامه حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهري

7,799,675,000,000

66/5 %

304

برنامه ايجاد تاسيسات حفاظتي شهرها

189,000,000,000

1/6 %

305

برنامه بهبود محيط شهري

2,032,870,000,000

17/3 %

306

برنامه ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي، تفريحي و توريستي

388,250,000,000

3/3 %

307

برنامه ايجاد ساير تاسيسات و تسهيلات شهري

234,950,000,000

2%

308

برنامه ايجاد ساير تاسيسات درآمدزا

4,700,000,000

0/04 %

309

برنامه هزينه هاي پيش بيني نشده و ديون عمراني

200,000,000,000

1/7 %

جمع (ريال)

11,736,377,000,000

100%