جستجو
دانش حرفه ای خود را تا حدی بالا ببرید که در موارد لزوم در مقابل کلیه سوالات تخصصی حاضر جواب باشید.

Get Aggregated RSS

    به گزارش واحد ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، کارگاه ارائه نتایج طرح پژوهشی " ارزیابی حشره کشهای موجود با هدف مقابله با آفت موریانه در فضای سبز شهری اهواز" برگزار شد. کارگاه ...
جلسه ای در خصوص گزارش اجرای دستورالعمل تهیه برنامه و بودجه سال1401 و بررسی وضعیت پروژه های نیمه تمام و ارزیابی شاخص های منطقه هفت، با حضور مدیر و معاونین منطقه هفت و مدیر کل برنامه ریزی و بودجه و کارشناسان آن اداره کل در...
جلسه ای در خصوص گزارش اجرای دستورالعمل تهیه برنامه و بودجه سال1401 و بررسی وضعیت پروژه های نیمه تمام و ارزیابی شاخص های منطقه سه، با حضور مدیر و معاونین منطقه سه و مدیر کل برنامه ریزی و بودجه و کارشناسان آن اداره کل د...
جلسه ای در خصوص گزارش اجرای دستورالعمل تهیه برنامه و بودجه سال1401 و بررسی وضعیت پروژه های نیمه تمام و ارزیابی شاخص های منطقه دو، با حضور مدیر و معاونین منطقه دو مدیر کل برنامه ریزی و بودجه و کارشناسان آن اداره کل در ...
جلسه ای در خصوص گزارش اجرای دستورالعمل تهیه برنامه و بودجه سال1401 و بررسی وضعیت پروژه های نیمه تمام و ارزیابی شاخص های منطقه هشت، با حضور مدیر و معاونین منطقه هشت و مدیر کل برنامه ریزی و بودجه و کارشناسان آن اداره کل در...
جلسه ای در خصوص گزارش آخرین اقدامات انجام شده جهت تهیه و تدوین بودجه سال 1401 سازمان های وابسته، با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیر کل برنامه ریزی و بودجه، کارشناسان آن اداره و روسا و مدیران عامل سازما...
جلسه ای در خصوص گزارش اجرای دستورالعمل تهیه برنامه و بودجه سال1401 و بررسی وضعیت پروژه های نیمه تمام و ارزیابی شاخص های منطقه شش، با حضور مدیر و معاونین منطقه شش و مدیر کل برنامه ریزی و بودجه و کارشناسان آن اداره کل ...
جلسه ای در خصوص گزارش اجرای دستورالعمل تهیه برنامه و بودجه سال1401 و بررسی وضعیت پروژه های نیمه تمام و ارزیابی شاخص های منطقه چهار، با حضور مدیر و معاونین منطقه چهار و مدیر کل برنامه ریزی و بودجه و کارشناسان آن اداره کل ...
دومین نشست هم اندیشی تدوین سومین برنامه راهبردی شهرداری اهواز برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اهواز, در این جلسه ابتدا معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی بحث را با طرح نظرات حاضرین در خصوص چهار سوال مط...
نخستین جلسه هم اندیشی تدوین برنامه پنج ساله سوم راهبردی شهرداری اهواز با افق ۱۴۰۵ برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اهواز در این نشست که به ریاست عالی پور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و جمعی از نخ...

پروژه

پیوندهای مرتبط