جستجو

شرح وظایف

شرح وظایف

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
شرح وظایف اداره کل حوزه شهردار 1399/03/1717.29 MB321دانلود
شرح وظایف اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 1399/03/1725.85 MB266دانلود
شرح وظایف منطقه یک 1399/03/176.14 MB228دانلود
شرح وظایف منطقه دو 1399/03/176.27 MB218دانلود
شرح وظایف منطقه سه 1399/03/176.21 MB252دانلود
شرح وظایف منطقه چهار 1398/06/032.86 MB316دانلود
شرح وظایف منطقه پنج 1398/06/032.86 MB240دانلود
شرح وظایف منطقه شش 1398/06/032.91 MB287دانلود
شرح وظایف منطقه هفت 1398/06/032.87 MB247دانلود
شرح وظایف منطقه هشت 1398/06/032.86 MB287دانلود
شرح وظایف معاونت شهرسازی و معماری 1398/06/03740.49 KB358دانلود
شرح وظایف معاونت مالی و اقتصادی 1398/06/03487.76 KB281دانلود
شرح وظایف معاونت خدمات شهری 1398/06/03513.10 KB383دانلود
شرح وظایف معاونت حمل و نقل و ترافیک 1398/06/03485.96 KB243دانلود
شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی 1398/06/03759.77 KB268دانلود
شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 1398/06/031.54 MB387دانلود
شرح وظایف ادارات کل 1398/06/032.68 MB325دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه هشت معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/1315.03 MB417دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه هفت معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/1315.00 MB375دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه شش معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/1314.99 MB381دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه پنج معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/131.71 MB298دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه چهار معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/131.29 MB297دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه سه معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/131.72 MB312دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه دو معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/131.73 MB304دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه یک معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/132.15 MB306دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه هشتمعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1015.03 MB417دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه هفتمعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1015.00 MB375دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه ششمعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1014.99 MB381دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه پنجمعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1014.99 MB311دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه چهارمعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1015.01 MB302دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه سهمعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1015.01 MB333دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه دومعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1015.01 MB374دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه یکمعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1014.94 MB344دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی مناطق هشت گانهمعاونت خدمات شهری1397/09/1015.48 MB353دانلود