جستجو

ادارات

فرم ها

فرم های ادارات کل مستقل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
صورتجلسه تحویل موقت/قطعی پروژه ها (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1399/07/1963.48 KB290دانلود
صورتجلسه تحویل موقت / قطعی پروژه ها (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1399/07/195.16 MB216دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (WORD)حسابرسی1398/09/03نامشخص279دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (PDF)حسابرسی1398/09/03نامشخص290دانلود
فرم صورتجلسه شوراي سازمانها (WORD)حسابرسی1398/09/0330.63 KB245دانلود
فرم صورتجلسه شوراي سازمانها (PDF)حسابرسی1398/09/03237.65 KB224دانلود
فرآیند تحویل و تحول مدیران مناطق- مدیران عامل یا روسای سازمان های وابستهحسابرسی1398/09/0321.66 MB240دانلود
فرم صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۴ (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0336.10 KB1521دانلود
فرم صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۴ (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/031.23 MB299دانلود
فرم گزارش توجیهی واحد مربوطه جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۴ (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0335.83 KB366دانلود
فرم گزارش توجیهی واحد مربوطه جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۴ (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/031.13 MB246دانلود
صورتجلسه تحویل زمین (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0337.84 KB1451دانلود
صورتجلسه تحویل زمین (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/03نامشخص303دانلود