جستجو

ادارات

فرم ها

فرم های ادارات کل مستقل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
صورتجلسه تحویل موقت/قطعی پروژه ها (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1399/07/1963.48 KB93دانلود
صورتجلسه تحویل موقت / قطعی پروژه ها (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1399/07/195.16 MB67دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (WORD)حسابرسی1398/09/0329.30 KB119دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (PDF)حسابرسی1398/09/0354.22 KB126دانلود
فرم صورتجلسه شوراي سازمانها (WORD)حسابرسی1398/09/0330.63 KB123دانلود
فرم صورتجلسه شوراي سازمانها (PDF)حسابرسی1398/09/03237.65 KB106دانلود
فرآیند تحویل و تحول مدیران مناطق- مدیران عامل یا روسای سازمان های وابستهحسابرسی1398/09/0321.66 MB106دانلود
فرم صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۴ (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0336.10 KB546دانلود
فرم صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۴ (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/031.23 MB170دانلود
فرم گزارش توجیهی واحد مربوطه جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۴ (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0335.83 KB149دانلود
فرم گزارش توجیهی واحد مربوطه جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۴ (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/031.13 MB124دانلود
صورتجلسه تحویل زمین (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0337.84 KB148دانلود
صورتجلسه تحویل زمین (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/03209.85 KB140دانلود