جستجو

ادارات

فرم ها

فرم های ادارات کل مستقل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
صورتجلسه تحویل موقت/قطعی پروژه ها (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1399/07/1963.48 KB8دانلود
صورتجلسه تحویل موقت / قطعی پروژه ها (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1399/07/195.16 MB10دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (WORD)حسابرسی1398/09/0329.30 KB56دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (PDF)حسابرسی1398/09/0354.22 KB73دانلود
فرم صورتجلسه شوراي سازمانها (WORD)حسابرسی1398/09/0330.63 KB66دانلود
فرم صورتجلسه شوراي سازمانها (PDF)حسابرسی1398/09/03237.65 KB52دانلود
فرآیند تحویل و تحول مدیران مناطق- مدیران عامل یا روسای سازمان های وابستهحسابرسی1398/09/0321.66 MB49دانلود
فرم صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۴ (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0336.10 KB123دانلود
فرم صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۴ (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/031.23 MB107دانلود
فرم گزارش توجیهی واحد مربوطه جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۴ (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0335.83 KB77دانلود
فرم گزارش توجیهی واحد مربوطه جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۴ (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/031.13 MB64دانلود
صورتجلسه تحویل زمین (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0337.84 KB82دانلود
صورتجلسه تحویل زمین (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/03209.85 KB73دانلود