جستجو

معاونت ها

فرم ها

فرم های معاونت ها

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
فرم کمک هزینه رفاهی کارکنان ستاد (WORD)مالی و اقتصادی1399/09/2256.25 KB91دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی کارکنان ستاد (PDF)مالی و اقتصادی1399/09/22328.21 KB55دانلود
فرم گزارش تعداد كاركنان حوزه ها (WORD)مالی و اقتصادی1399/09/2256.37 KB52دانلود
فرم گزارش تعداد كاركنان حوزه ها (PDF)مالی و اقتصادی1399/09/22321.80 KB44دانلود
فرم گزارش امتیاز عملکرد درآمدی (WORD)مالی و اقتصادی1399/09/2255.47 KB39دانلود
فرم گزارش امتیاز عملکرد درآمدی (PDF)مالی و اقتصادی1399/09/22240.75 KB41دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران ارشد (WORD)مالی و اقتصادی1399/09/2257.06 KB47دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران ارشد (PDF)مالی و اقتصادی1399/09/22307.52 KB46دانلود
فرم اعلام مبالغ کمک هزینه رفاهی کارکنان ستاد (WORD)مالی و اقتصادی1399/09/2256.64 KB45دانلود
فرم اعلام مبالغ کمک هزینه رفاهی کارکنان ستاد (PDF)مالی و اقتصادی1399/09/22296.93 KB51دانلود
فرم کارکرد مشمولین پرداخت کمک هزینه خودروی ستاد(WORD)مالی و اقتصادی1399/07/3058.37 KB90دانلود
فرم کارکرد مشمولین پرداخت کمک هزینه خودروی ستاد(PDF)مالی و اقتصادی1399/07/30187.24 KB72دانلود
فرم مامور به خدمت و تمدید ماموریت پرسنل دائم سازمانهای تابعه به شهرداری مرکز و مناطق و بالعکس 1399/07/211.46 MB74دانلود
فرم مامور به خدمت و تمدید ماموریت پرسنل دائم سازمانها بین سازمانهای تابعه شهرداریبرنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/07/212.04 MB74دانلود
فرم مامور به خدمت و تمدید ماموریت پرسنل دائم شهرداری مرکز و مناطقبرنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/07/211.82 MB65دانلود
صورتجلسه تحویل موقت/قطعی پروژه ها (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/07/1963.48 KB135دانلود
صورتجلسه تحویل موقت / قطعی پروژه ها (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/07/195.16 MB79دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی سازمان های وابسته به شهرداری اهواز(پروژه های نیابتی) (WORD)فنی و عمرانی1399/07/1358.26 KB94دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی سازمان های وابسته به شهرداری اهواز(پروژه های نیابتی) (PDF)فنی و عمرانی1399/07/13180.25 KB71دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی ستاد (WORD)فنی و عمرانی1399/07/1359.91 KB78دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی ستاد (PDF)فنی و عمرانی1399/07/13422.96 KB60دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی مناطق (WORD)فنی و عمرانی1399/07/1360.22 KB74دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی مناطق (PDF)فنی و عمرانی1399/07/13387.58 KB62دانلود
فرم صورتجلسه مقدماتی تحویل موقت/ قطعی (WORD)فنی و عمرانی1399/07/1356.90 KB119دانلود
فرم صورتجلسه مقدماتی تحویل موقت/ قطعی (PDF)فنی و عمرانی1399/07/139.11 MB86دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران ارشد(WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/03/1158.39 KB122دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران ارشد(PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/03/11250.43 KB86دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران و سایر کارکنان(WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/03/1156.84 KB144دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران و سایر کارکنان(PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/03/11273.55 KB110دانلود
فرم گزارش میزان تحقق بودجه(WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/2154.73 KB99دانلود
فرم گزارش میزان تحقق بودجه(PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/21228.79 KB88دانلود
فرم گزارش تعداد کارکنان(WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/2160.37 KB101دانلود
فرم گزارش تعداد کارکنان(PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/21414.56 KB101دانلود
فرم های آموزشی (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/20106.28 KB104دانلود
فرم های آموزشی (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/20909.57 KB118دانلود
فرم برنامه آموزش سالیانه (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/2028.80 KB109دانلود
فرم برنامه آموزش سالیانه (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/20498.48 KB126دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (مناطق _ سازمانهای وابسته) (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0337.47 KB129دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (مناطق _ سازمانهای وابسته) (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/03543.22 KB121دانلود
فرم صورت جلسه (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0234.39 KB224دانلود
فرم صورت جلسه (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/02100.27 KB154دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (معاونت ها – ادارات کل مستقل ) (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0237.18 KB98دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (معاونت ها – ادارات کل مستقل ) (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/02539.65 KB92دانلود
فرم تسویه حساب (کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته) (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0237.16 KB126دانلود
فرم تسویه حساب (کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته) (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/02631.37 KB125دانلود
فرم های انتخاب و انتصاب مدیران (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0235.97 KB150دانلود
فرم های انتخاب و انتصاب مدیران (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/022.96 MB150دانلود
فرم ثبت نام بیمه تکمیلی کارکنان (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0282.69 KB97دانلود
فرم ثبت نام بیمه تکمیلی کارکنان (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/024.20 MB93دانلود
فرم ابلاغ تعطیلی به متصدی (WORD)خدمات شهری1398/09/0231.86 KB109دانلود
فرم ابلاغ تعطیلی به متصدی (PDF)خدمات شهری1398/09/02406.91 KB89دانلود
فرم ابلاغ تمهیدات به متصدی(WORD)خدمات شهری1398/09/0240.49 KB92دانلود
فرم ابلاغ تمهیدات به متصدی(PDF)خدمات شهری1398/09/02503.58 KB89دانلود
فرم رأی تعطیلی(WORD)خدمات شهری1398/09/0274.00 KB95دانلود
فرم رأی تعطیلی (PDF)خدمات شهری1398/09/02631.35 KB85دانلود
فرم رای تمهیدات(WORD)خدمات شهری1398/09/0273.00 KB82دانلود
فرم رای تمهیدات (PDF)خدمات شهری1398/09/02730.62 KB90دانلود
فرم بازدید اولیه(WORD)خدمات شهری1398/09/0299.00 KB117دانلود
فرم بازدید اولیه (PDF)خدمات شهری1398/09/02750.14 KB102دانلود
فرم بازدید دوره ای(WORD)خدمات شهری1398/09/0229.33 KB103دانلود
فرم بازدید دوره ای (PDF)خدمات شهری1398/09/02392.79 KB104دانلود
فرم درخواست فک پلمب(WORD)خدمات شهری1398/09/0257.50 KB108دانلود
فرم درخواست فک پلمب (PDF)خدمات شهری1398/09/02425.98 KB75دانلود
فرم صورت جلسه پلمب(WORD)خدمات شهری1398/09/0233.57 KB107دانلود
فرم صورت جلسه پلمب(PDF)خدمات شهری1398/09/02378.90 KB87دانلود
فرم گزارش وضعیت واحدهای دارای رای کمیسیون بند ۲۰ (WORD)خدمات شهری1398/09/02301.37 KB0دانلود
فرم گزارش وضعیت واحدهای دارای رای کمیسیون بند ۲۰ (PDF)خدمات شهری1398/09/02390.11 KB108دانلود