جستجو

معاونت ها

فرم ها

فرم های معاونت ها

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
فرم کارکرد مشمولین پرداخت کمک هزینه خودروی ستاد(WORD)مالی و اقتصادی1399/07/3058.37 KB9دانلود
فرم کارکرد مشمولین پرداخت کمک هزینه خودروی ستاد(PDF)مالی و اقتصادی1399/07/30187.24 KB3دانلود
فرم مامور به خدمت و تمدید ماموریت پرسنل دائم سازمانهای تابعه به شهرداری مرکز و مناطق و بالعکس 1399/07/211.46 MB7دانلود
فرم مامور به خدمت و تمدید ماموریت پرسنل دائم سازمانها بین سازمانهای تابعه شهرداریبرنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/07/212.04 MB7دانلود
فرم مامور به خدمت و تمدید ماموریت پرسنل دائم شهرداری مرکز و مناطقبرنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/07/211.82 MB4دانلود
صورتجلسه تحویل موقت/قطعی پروژه ها (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/07/1963.48 KB22دانلود
صورتجلسه تحویل موقت / قطعی پروژه ها (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/07/195.16 MB12دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی سازمان های وابسته به شهرداری اهواز(پروژه های نیابتی) (WORD)فنی و عمرانی1399/07/1358.26 KB16دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی سازمان های وابسته به شهرداری اهواز(پروژه های نیابتی) (PDF)فنی و عمرانی1399/07/13180.25 KB14دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی ستاد (WORD)فنی و عمرانی1399/07/1359.91 KB11دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی ستاد (PDF)فنی و عمرانی1399/07/13422.96 KB8دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی مناطق (WORD)فنی و عمرانی1399/07/1360.22 KB12دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی مناطق (PDF)فنی و عمرانی1399/07/13387.58 KB6دانلود
فرم صورتجلسه مقدماتی تحویل موقت/ قطعی (WORD)فنی و عمرانی1399/07/1356.90 KB20دانلود
فرم صورتجلسه مقدماتی تحویل موقت/ قطعی (PDF)فنی و عمرانی1399/07/139.11 MB17دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران ارشد(WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/03/1158.39 KB74دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران ارشد(PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/03/11250.43 KB46دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران و سایر کارکنان(WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/03/1156.84 KB82دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران و سایر کارکنان(PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/03/11273.55 KB56دانلود
فرم گزارش میزان تحقق بودجه(WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/2154.73 KB51دانلود
فرم گزارش میزان تحقق بودجه(PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/21228.79 KB48دانلود
فرم گزارش تعداد کارکنان(WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/2160.37 KB57دانلود
فرم گزارش تعداد کارکنان(PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/21414.56 KB53دانلود
فرم های آموزشی (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/20106.28 KB48دانلود
فرم های آموزشی (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/20909.57 KB60دانلود
فرم برنامه آموزش سالیانه (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/2028.80 KB64دانلود
فرم برنامه آموزش سالیانه (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/20498.48 KB56دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (مناطق _ سازمانهای وابسته) (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0337.47 KB87دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (مناطق _ سازمانهای وابسته) (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/03543.22 KB71دانلود
فرم صورت جلسه (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0234.39 KB113دانلود
فرم صورت جلسه (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/02100.27 KB90دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (معاونت ها – ادارات کل مستقل ) (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0237.18 KB58دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (معاونت ها – ادارات کل مستقل ) (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/02539.65 KB56دانلود
فرم تسویه حساب (کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته) (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0237.16 KB86دانلود
فرم تسویه حساب (کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته) (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/02631.37 KB75دانلود
فرم های انتخاب و انتصاب مدیران (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0235.97 KB98دانلود
فرم های انتخاب و انتصاب مدیران (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/022.96 MB103دانلود
فرم ثبت نام بیمه تکمیلی کارکنان (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0282.69 KB68دانلود
فرم ثبت نام بیمه تکمیلی کارکنان (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/024.20 MB62دانلود
فرم ابلاغ تعطیلی به متصدی (WORD)خدمات شهری1398/09/0231.86 KB74دانلود
فرم ابلاغ تعطیلی به متصدی (PDF)خدمات شهری1398/09/02406.91 KB55دانلود
فرم ابلاغ تمهیدات به متصدی(WORD)خدمات شهری1398/09/0240.49 KB63دانلود
فرم ابلاغ تمهیدات به متصدی(PDF)خدمات شهری1398/09/02503.58 KB52دانلود
فرم رأی تعطیلی(WORD)خدمات شهری1398/09/0274.00 KB66دانلود
فرم رأی تعطیلی (PDF)خدمات شهری1398/09/02631.35 KB54دانلود
فرم رای تمهیدات(WORD)خدمات شهری1398/09/0273.00 KB50دانلود
فرم رای تمهیدات (PDF)خدمات شهری1398/09/02730.62 KB59دانلود
فرم بازدید اولیه(WORD)خدمات شهری1398/09/0299.00 KB70دانلود
فرم بازدید اولیه (PDF)خدمات شهری1398/09/02750.14 KB68دانلود
فرم بازدید دوره ای(WORD)خدمات شهری1398/09/0229.33 KB66دانلود
فرم بازدید دوره ای (PDF)خدمات شهری1398/09/02392.79 KB69دانلود
فرم درخواست فک پلمب(WORD)خدمات شهری1398/09/0257.50 KB80دانلود
فرم درخواست فک پلمب (PDF)خدمات شهری1398/09/02425.98 KB47دانلود
فرم صورت جلسه پلمب(WORD)خدمات شهری1398/09/0233.57 KB64دانلود
فرم صورت جلسه پلمب(PDF)خدمات شهری1398/09/02378.90 KB53دانلود
فرم گزارش وضعیت واحدهای دارای رای کمیسیون بند ۲۰ (WORD)خدمات شهری1398/09/02301.37 KB0دانلود
فرم گزارش وضعیت واحدهای دارای رای کمیسیون بند ۲۰ (PDF)خدمات شهری1398/09/02390.11 KB66دانلود