جستجو

معاونت ها

فرم ها

فرم های معاونت ها

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
فرم کمک هزینه رفاهی کارکنان ستاد (WORD)مالی و اقتصادی1399/09/2256.25 KB104دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی کارکنان ستاد (PDF)مالی و اقتصادی1399/09/22328.21 KB59دانلود
فرم گزارش تعداد كاركنان حوزه ها (WORD)مالی و اقتصادی1399/09/2256.37 KB58دانلود
فرم گزارش تعداد كاركنان حوزه ها (PDF)مالی و اقتصادی1399/09/22321.80 KB47دانلود
فرم گزارش امتیاز عملکرد درآمدی (WORD)مالی و اقتصادی1399/09/2255.47 KB43دانلود
فرم گزارش امتیاز عملکرد درآمدی (PDF)مالی و اقتصادی1399/09/22240.75 KB44دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران ارشد (WORD)مالی و اقتصادی1399/09/2257.06 KB51دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران ارشد (PDF)مالی و اقتصادی1399/09/22307.52 KB50دانلود
فرم اعلام مبالغ کمک هزینه رفاهی کارکنان ستاد (WORD)مالی و اقتصادی1399/09/2256.64 KB51دانلود
فرم اعلام مبالغ کمک هزینه رفاهی کارکنان ستاد (PDF)مالی و اقتصادی1399/09/22296.93 KB62دانلود
فرم کارکرد مشمولین پرداخت کمک هزینه خودروی ستاد(WORD)مالی و اقتصادی1399/07/3058.37 KB95دانلود
فرم کارکرد مشمولین پرداخت کمک هزینه خودروی ستاد(PDF)مالی و اقتصادی1399/07/30187.24 KB76دانلود
فرم مامور به خدمت و تمدید ماموریت پرسنل دائم سازمانهای تابعه به شهرداری مرکز و مناطق و بالعکس 1399/07/211.46 MB89دانلود
فرم مامور به خدمت و تمدید ماموریت پرسنل دائم سازمانها بین سازمانهای تابعه شهرداریبرنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/07/212.04 MB80دانلود
فرم مامور به خدمت و تمدید ماموریت پرسنل دائم شهرداری مرکز و مناطقبرنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/07/211.82 MB71دانلود
صورتجلسه تحویل موقت/قطعی پروژه ها (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/07/1963.48 KB148دانلود
صورتجلسه تحویل موقت / قطعی پروژه ها (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/07/195.16 MB84دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی سازمان های وابسته به شهرداری اهواز(پروژه های نیابتی) (WORD)فنی و عمرانی1399/07/1358.26 KB102دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی سازمان های وابسته به شهرداری اهواز(پروژه های نیابتی) (PDF)فنی و عمرانی1399/07/13180.25 KB81دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی ستاد (WORD)فنی و عمرانی1399/07/1359.91 KB86دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی ستاد (PDF)فنی و عمرانی1399/07/13422.96 KB70دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی مناطق (WORD)فنی و عمرانی1399/07/1360.22 KB81دانلود
فرم مالی صورت وضعیت پروژه های عمرانی مناطق (PDF)فنی و عمرانی1399/07/13387.58 KB71دانلود
فرم صورتجلسه مقدماتی تحویل موقت/ قطعی (WORD)فنی و عمرانی1399/07/1356.90 KB132دانلود
فرم صورتجلسه مقدماتی تحویل موقت/ قطعی (PDF)فنی و عمرانی1399/07/139.11 MB94دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران ارشد(WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/03/1158.39 KB126دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران ارشد(PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/03/11250.43 KB90دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران و سایر کارکنان(WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/03/1156.84 KB149دانلود
فرم کمک هزینه رفاهی مدیران و سایر کارکنان(PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/03/11273.55 KB114دانلود
فرم گزارش میزان تحقق بودجه(WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/2154.73 KB104دانلود
فرم گزارش میزان تحقق بودجه(PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/21228.79 KB91دانلود
فرم گزارش تعداد کارکنان(WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/2160.37 KB109دانلود
فرم گزارش تعداد کارکنان(PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/21414.56 KB105دانلود
فرم های آموزشی (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/20106.28 KB109دانلود
فرم های آموزشی (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/20909.57 KB123دانلود
فرم برنامه آموزش سالیانه (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/2028.80 KB112دانلود
فرم برنامه آموزش سالیانه (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1399/02/20498.48 KB138دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (مناطق _ سازمانهای وابسته) (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0337.47 KB136دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (مناطق _ سازمانهای وابسته) (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/03543.22 KB125دانلود
فرم صورت جلسه (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0234.39 KB235دانلود
فرم صورت جلسه (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/02100.27 KB161دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (معاونت ها – ادارات کل مستقل ) (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0237.18 KB103دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (معاونت ها – ادارات کل مستقل ) (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/02539.65 KB97دانلود
فرم تسویه حساب (کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته) (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0237.16 KB131دانلود
فرم تسویه حساب (کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته) (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/02631.37 KB128دانلود
فرم های انتخاب و انتصاب مدیران (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0235.97 KB159دانلود
فرم های انتخاب و انتصاب مدیران (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/022.96 MB153دانلود
فرم ثبت نام بیمه تکمیلی کارکنان (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0282.69 KB99دانلود
فرم ثبت نام بیمه تکمیلی کارکنان (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/024.20 MB95دانلود
فرم ابلاغ تعطیلی به متصدی (WORD)خدمات شهری1398/09/0231.86 KB111دانلود
فرم ابلاغ تعطیلی به متصدی (PDF)خدمات شهری1398/09/02406.91 KB90دانلود
فرم ابلاغ تمهیدات به متصدی(WORD)خدمات شهری1398/09/0240.49 KB96دانلود
فرم ابلاغ تمهیدات به متصدی(PDF)خدمات شهری1398/09/02503.58 KB90دانلود
فرم رأی تعطیلی(WORD)خدمات شهری1398/09/0274.00 KB97دانلود
فرم رأی تعطیلی (PDF)خدمات شهری1398/09/02631.35 KB86دانلود
فرم رای تمهیدات(WORD)خدمات شهری1398/09/0273.00 KB85دانلود
فرم رای تمهیدات (PDF)خدمات شهری1398/09/02730.62 KB93دانلود
فرم بازدید اولیه(WORD)خدمات شهری1398/09/0299.00 KB120دانلود
فرم بازدید اولیه (PDF)خدمات شهری1398/09/02750.14 KB104دانلود
فرم بازدید دوره ای(WORD)خدمات شهری1398/09/0229.33 KB104دانلود
فرم بازدید دوره ای (PDF)خدمات شهری1398/09/02392.79 KB105دانلود
فرم درخواست فک پلمب(WORD)خدمات شهری1398/09/0257.50 KB110دانلود
فرم درخواست فک پلمب (PDF)خدمات شهری1398/09/02425.98 KB77دانلود
فرم صورت جلسه پلمب(WORD)خدمات شهری1398/09/0233.57 KB110دانلود
فرم صورت جلسه پلمب(PDF)خدمات شهری1398/09/02378.90 KB89دانلود
فرم گزارش وضعیت واحدهای دارای رای کمیسیون بند ۲۰ (WORD)خدمات شهری1398/09/02301.37 KB0دانلود
فرم گزارش وضعیت واحدهای دارای رای کمیسیون بند ۲۰ (PDF)خدمات شهری1398/09/02390.11 KB111دانلود