جستجو

انتشارات

انتشارات

    لوایح 
1401 1400 1399 1398 ۱۳۹۷ 1396
           
1395 1394 1393
۱۳۹۲
۱۳۹۲ 1391

 

 

 

         
1390          

 

اداره کل نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات

     
      ۱۳۹۶ ۱۳۹۵ ۱۳۹۴
         
          1400
آمارنامه
1399 ۱۳۹8 ۱۳۹7 ۱۳۹6 ۱۳۹5 ۱۳۹4
1393 ۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸

اداره آموزش

       
 
           

گروه بهبود و تحول اداری

     
   
           
         
           

دفتر برنامه و بودجه

   
    1400   1399 1398
   احکام  بودجه  بودجه  بودجه  بودجه
    1397 1396 1395 1394

گروه مطالعات و پژوهش

          

قوانین و مقررات شورای اسلامی شهر