جستجو

نیروی انسانی

آمار نیروی انسانی شهرداری اهواز (۹ مهر ماه ۱۳۹۹)

کارکنان رسمی: ۱۵۵ نفر

کارکنان پیمانی: ۹۰ نفر

کارکنان قراردادی: ۲۶۶۸ نفر

کارگری دائم: ۱۰۴ نفر

از مجموع ۳۰۱۷ نفر نیروی انسانی ۵۴ نفر مامور و ۲۹۶۳ نفر سازمانی می باشند.