جستجو

اداره کل نوسازی

داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیافزاید. رسول اکرم(ص)

Get Aggregated RSS

معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز دوره های آموزشی پاییز سال 1402 را با هدف توانمند سازی برای کارکنان شهرداری برگزار می نماید. این دوره ها شامل 53 دوره حضوری و 5 دوره غیرحضوری می باشد. جهت مشاهد...
    دوره آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت با هدف آشنایی کارکنان تبدیل وضعیت شده با وظایف شهرداری و قوانین و مقررات برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسان...
   دومین جلسه بازنگری فرآیند خرید کالا در معاملات جزء با هدف حذف فرم های کاغذی خرید و سازماندهی خریدهای جزء بصورت متمرکز در میز کار الکترونیک برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرما...
   کارگاه آموزشی تدوین صورت های مالی مطابق با استانداردهای جدید برای معاونین مالی و اقتصادی و مدیران مالی مناطق و سازمان های شهرداری اهواز برگزار شد.    به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی...
پنجمین جلسه بازنگری فرآیندهای حوزه املاک با هدف مدیریت فرآیندهای این حوزه برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه به ریاست امین ارزانی مدیرکل نوسازی، تحول ادا...
دومین جلسه بازنگری دستورالعمل های حوزه املاک با هدف مدیریت فرآیندهای این حوزه برگزار شد. به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه با حضور مینا کریمی رئیس گروه بهبود و تحول...
کارگاه کاشت و نگهداری گل های تابستانه با هدف ارتقا دانش برای کارکنان سازمان پارکها و فضای سبز، فضای سبز و مسئولین نواحی مناطق برگزار شد.   به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار...
جلسه استقرار میزکار الکترونیک و حذف کاغذ با رویکرد حذف کاغذ و ارائه خدمات الکترونیکی به کارکنان برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه به ریاست امین ارزانی ...
تحلیل اطلاعات