جستجو

دفتر برنامه ریزی و بودجه

محمد جواد جعفری

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه

اخبار دفتر برنامه ریزی و بودجه

Get Aggregated RSS

   جلسه بررسی برنامه عملیاتی سازمانهای وابسته سازمانهای حوزه خدمات شهری با حضور عالی پور سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، مدیران عامل و روسای سازمانهای مربوطه ، مدیرکل حسابرسی، مجری در امور برن...
برگزاری جلسه توجیهی بودجه مصوب سال 1400با سازمانهای وابسته در روز چهارشنبه مورخ 1400/01/18 تشکیل شد
برگزاری جلسه توجیهی بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ تشکیل شد
احکام مرتبط با شهرداریها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور بر روی سایت قرار گرفت
بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری اهواز در روز سه شنبه مورخ 1399/10/30 با حضور شهردار اهواز در صحن علنی شورای اسلامی شهر، به شورای اسلامی شهر تقدیم شد.
  جلسه هماهنگی تدوین بودجه عمرانی مناطق هشتگانه با حضور مهندس نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی،معاونین فنی عمرانی مناطق،نمایندگان معاونت فنی عمرانی و سایر اعضاء برگزار شد. بهار حبیبیان مدیر کل برنام...
   سومین جلسه بررسی روند تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 مناطق شهرداری اهواز برگزار شد.  در این جلسه که با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیر کل برنامه ریزی و بودجه و رؤسای ادارات برنامه ریز...
    بهار حبیبیان مدیر کل برنامه ریزی و بودجه معاونت برنامه ریزیو توسعه سرمایه انسانی از برگزاری دومین جلسه هماهنگی تدوین بودجه 1400 سازمانهای وابسته با حضور مهندس نوشادی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی،...
   بهار حبیبیان مدیر کل برنامه ریزی و بودجه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی از برگزاری دومین جلسه بررسی روند تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 مناطق شهرداری اهواز با حضور مهندس نوشادی معاون برنامه ریزی و ت...
      جلسه توجیهی ابلاغ دستورالعمل تدوین بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری اهواز و سازمان های وابسته با حضورروسای ادارات برنامه ریزی و توسعه مناطق، مسئولین حوزه تدوین بودجه معاونت های ستادی ، معاونین برنامه ...

پروژه