جستجو

دفتر برنامه ریزی و بودجه

محمد جواد جعفری

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه

اخبار دفتر برنامه ریزی و بودجه

Get Aggregated RSS

     هشتمین جلسه کمیته مدیریت پروژه شهرداری اهواز با موضوع پروژه های زیبا سازی، نورپردازی، المان های سطح شهر و بررسی پروژه خط یک سامانه اتوبوس تندرو  (BRT)برگزار شد. به گزارش امورارتباطات معاونت برنام...
   هفدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع برآورد اعتبار مورد نیاز سال 1402 معاونت خدمات شهری، بررسی و تصویب آیین نامه رفاهی پیشنهادی سال 1402و تصمیم گیری به منظور بودجه عمرانی سال 1402برگزار...
هفتمین جلسه کمیته مدیریت پروژه شهرداری اهواز با موضوع بررسی پروژه های زیباسازی و نورپردازی برگزار شد.   به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه به ریاست رضا امینی...
ششمین جلسه مدیریت پروژه شهرداری اهواز با موضوع پروژه های زیباسازی و نورپردازی، طرح ایستگاههای اتوبوس و پروژه پردیس خانوادگی ولیعصر برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهو...
پانزدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع گزارش وضعیت اصلاحیه بودجه سال 1401، گزارش برنامه اهواز 1405،تصمیم گیری پیرامون اساسنامه و ساختار سازمانها، گزارش تصویب اصلاحیه - متمم بودجه سال 1401 سازمان در ...
طی مراسمی با حضور کارکنان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز از خدمات همکار بازنشسته ابراهیم شاهرخیان تجلیل شد. به گزارش امورارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، طی م...
    پنجمین جلسه مدیریت پروژه شهرداری اهواز با موضوع بررسی زمانبندی افتتاح 6 ماهه دوم پروژه های منطقه یک برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز، این جلسه به ر...
چهاردهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع ارائه طرح تفکیک پسماند از مبدا، گزارش وضعیت و اقدمات مورد نیاز به جهت بهبود آرامستان باغ فردوس، ارائه گزارش پیشرفت طرح سامانه سیگما به تفکیک پروژه های مرتبط و ...
     جلسه بررسی و تحلیل روند اجرایی برنامه و بودجه سال جاری و اتخاذ راهکارهای اصلاحی و تدوین سیاست های برنامه و بودجه سال آتی شهرداری اهواز برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه س...
چهارمین کمیته راهبری سامانه های سیگما شامل سامانه مدیریت پروژه ، سامانه مدیریت قراردادها، سامانه برنامه ریزی و عملکرد، سامانه بودجه و تامین اعتبار برگزار شد. به گزارش امور ارتباطات معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه ...

پروژه