جستجو

طرح های پژوهشی خاتمه یافته

بررسی شیوه های ایمن سازی و نگهداری خط يك قطار شهري اهواز

یکی از مسائل مهم صنعت مترو ایمن نمودن محیط مترو و حراست از سرمایه گذاری های انجام یافته است . بحران های ناشی از بلایای طبیعی ، حوادث غیر مترقبه و صنعتی در حال افزایش می باشند و شکل آنها روز به روز تغییر می کند. سیستم قطار شهری به دلیل شرایط خاص خود همواره تحت تاثیر منابع جدید در معرض­حادثه قرار دارد. جهت جلوگیری از رخداد حوادث و یا کاهش تبعات حوادث غیر قابل اجتنابف لازم است مدیریتی جهت شناسایی و رعایت مسائل ایمنی به منظور پیشگیری و مقابله با حوادث،اتخاذ گردد.

مجری: دانشگاه شهید چمران اهواز

بهره بردار : سازمان قطار شهری اهواز

ناظر : معاونت برنامه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی – گروه مطالعات و پژوهش

تاریخ شروع : ۲۰ خرداد ۱۳۹۳

وضعیت :اتمام یافته - ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

مطالعات فنی – اقتصادی استفاده از ظرفیت های محیط پیرامونی به منظور تامین منابع راهبردی خط یک قطار شهری اهواز

در این مطالعات برای تحلیل فنی – اقتصادی گزینه ها و نهایتا انتخاب گزینه برتر از بعد کالبدی ، اقتصادی و اجرایی در فصول بعدی خواهد بود . وجود شرایط متفاوت در فضای پیرامونی در هر یک از دستگاهها، شامل موقعیت ایستگاه، وضعیت مالکیت اراضی پیرامونی ، کیفیت بناهای پیرامون، میزان  تقاضا برای هر یک از کاربری ها ظرفیت موجود و ایجاد شده و نوع استفاده از سرانه های پیشنهادی ، ضرورت ارائه گزینه های متفاوت را ایجاد می نماید.

مجری: دانشگاه شهید چمران اهواز

بهره بردار : سازمان قطار شهری اهواز

ناظر : معاونت برنامه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی – گروه مطالعات و پژوهش

تاریخ شروع : ۲۱ خرداد ۱۳۹۳

وضعیت :اتمام یافته ۲۰ فروردین ۱۳۹۴

شیوه های پیاده سازی ملاحظات مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در خط یک قطار شهری اهواز

با افزایش جمعیت شهرها و افزایش تقاضا برای استفاده از سیستم حمل و نقل درون شهری ، توجه ویژه به قطار های شهری و طراحی ایستگاه ها ی چند منظوره قطار شهری که در شرایط عادی به عنوان یکی از ارکان سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری و در شرایط بحران به عنوان فضای امن پناهگاهی کاربرد داشته باشد. به عنوان یکی از زیر ساخت های توسعه یافتگی و افزایش ایمنی و بهره وری دفاعی شهرها محسوب می گردد.این درحالی است که روند افزایشی جمعیت شهر اهواز ، استفاده از قطار شهری را برای انتقال و جابه جایی جمعیت از یک سو و ازسویی دیگر به عنوان یک فضای چند منظوره ،امری اجتناب ناپذیر کرده است.

در این مطالعات جهت مدیریت بحران و اجرای پدافند غیر عامل در شهر اهواز  اهداف زیر دنبال می گردد:

  • شناخت محیط و تهدیدات طبیعی و انسان ساخت
  • بررسی ملاحظات ایمنی خطوط ومواجهه با شرایط بحران
  • ارایه الگوهای قابل تطبیق با شرایط انواع بحران طبیعی و انسان ساخت

مجری: دانشگاه شهید چمران اهواز

بهره بردار : سازمان قطار شهری اهواز

ناظر : معاونت برنامه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی – گروه مطالعات و پژوهش

تاریخ شروع : ۲۱ خرداد ۱۳۹۳

وضعیت :اتمام یافته - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

ممیزی پارک های اهواز از نظر بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)و ارایه راه حل های پیشنهادی

با توجه به اهمیت وجود پارک ها در فضای شهری، مو ضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، از جمله موارد مهمی است که قبل از بروز حوادث و همچنین اثرات نامطلوب و جهت رفع نیازهای استفاده کنندگان از پارک ها و به نوعی تمام شهروندان ، باید در حوزۀ طرح ریزی، اجرا ، مدیریت و نگه داری مورد توجه قرار گیرد. پارک های شهری یعنی تمامی پارک های تفریحی که به مناطق گوناگون شهر خدمات ارایه می کنند . عملکرد اصلی این پارک ها ایجاد احساس آرامش ، کمک به تجدید قوا و تامین نشاط برای مردم است . در نتیجه ، راحتی و ایمنی و قابلیت این مکان ها باید در حد کمال و عوامل تشنج زا در آنها در حد صفر باشد. گرچه وجود سلسله مراتب عملکردی در پارک های شهری برای ارائه بهینه خدمات حائز اهمیت است ، قابل دسترس بودن پارک ها در محلات شهری از همه مهم تر است ، زیرا اشخاصی با حداقل آزادی حرکتی( به واسطه سن ، موفعیت اقتصادی ، وسیله نقلیه ،...) بیشترین نیاز را به دسترسی به پارک عمومی و معاشرت در یک محیط امن بیرونی دارند. توجه بیشتر به مسائل ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ، رعایت الزامات استانداردها در طراحی پارک و نگهداری پارک ها ، درمدیریت صحیح پارک ها می تواند خسارت های جانی و مالی را به حداقل ممکن برساند . عدم وجود امنیت و آرامش  به دلیل رعایت نکردن نکات مهم و موثر دراین مقوله ایجاد شده است . بنابران سیستم مدیریت امینی ، بهداشت و محیط زیست (HSE MS) ، به عنوان یک ابزار مدیریتی ، با بررسی همزمان سه فاکتوربهداشت ، ایمنی و محیط زیست ، زمینه مناسبی جهت استقرار و اجرای استانداردهای مدیریت محیط زیستی (ISO 14001) و معیارهای ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001) ایجاد می نماید.

هدف از این پژوهش، تعیین و بررسی عوامل موثر بر مدیریت بهینۀ بهداشت، ایمنی و محیط زیست پارک های شهری و ارایۀ راهکارهای مدیریتی جهت بهبود وضعیت موجود بود.  بدین منظور، پس از تعیین عوامل موثر در مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست پارک های شهری ، از روش پرسشنامه ای جهت دریافت نظرات مسئولین و مردم در مورد وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تعدادی از پارک های شهر اهواز، استفاده گردید و نتایج آن به کمک نر م افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گرفت. در نهایت با در نظر گرفتن نقص ها و ایرادات موجود در هر بخش راهکارهای مدیریتی ارائه می­گردید .

مجری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (دکتر امیر حسین دوامی)

بهره بردار : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز

ناظر : معاونت برنامه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی – گروه مطالعات و پژوهش

تاریخ شروع : ۲۴ تیر ۱۳۹۳

وضعیت : اتمام یافته

تهیه لایه اطلاعات جغرافیایی درختان و درختچه های فضای سبز منطقه یک شهر اهواز با استفاده از GIS

امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست . اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری تا آن حد هست که به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع مطرح بوده و در عین حال معیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب می شوند. از این رو توزیع و پراکنش متعادل آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد.فضای سبز به دلیل داشتن عملکردهای مختلف نقش موثری در منظر و زیبا یی شهر ، پاکیزگی و تلطیف هوا، تخفیف اثرات آلودگی ها، جلوگیری در توسعه بی رویه ، ساخت و سازها و تفرج و استراحت ایفا می کند .

با توجه به اهمییت درختان و درختچه ها در فضای سبز و نقش انها در کاهش آلودگی ، شناخت درختان ودرختچه ها و نیز ترسیم پراکنش آنها در شهرها لازم و ضروری است. از آنجاییکه گزارشات بسیار محدودی مبنی بر اینکه چه گونه های درختی و درختچه ای در فضای سبز شهر اهواز وجود دارند و اطلاعات چندانی در مورد نحو پراکنش آنها در دست نیست.

مجری: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان(کاظم نگارش ، کامران الماسیه ، بیژن خلیلی مقدم)

بهره بردار : سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری اهواز

ناظر : معاونت برنامه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی – گروه مطالعات و پژوهش

تاریخ شروع : دی ماه ۱۳۹۸

وضعیت :درحال انجام

شناسایی آفات مهم درختان، درختچه‌ها و گیاهان زینتی فضای سبز اهواز و مبارزه با آفات کلیدی در قالب برنامه مدیریت تلفیقی

آفات شهری یکی از مهمترین چالش های پیش برای نگهداری و توسعه ی فضای سبز شهری است. فون آفات در کلانشهری مانند اهواز می تواند در طی سالیان تغییرات زیادی داشته باشد و اولین گام برای کنترل پایدار این عوامل خسارت زا شناسایی دقیق گونه های فعال است. همه ساله، حجم بالایی از نهاده هایی مانند سموم شیمیایی برای کنترل آفات شهری در کلانشهر اهواز به کار می رود. کنترل آفات در محیط شهری لازمه های مهمی برای کنترل پایدار جمعیت آفات کلیدی در عین حفظ سلامت شهروندانی که در تماس نزدیک و همه روزه با این محیط هستند، می باشد و اصولاً هر روش می بایست مبتنی بر اصول مدیریت تلفیقی آفات باشد. در مدیریت تلفیقی آفت خاص، مطالعه ی زیست شناسی از جمله تغییرات فصلی جمعیت برای تعیین مراحل و زمان های آسیب پذیر آفت، اهمیتی کلیدی دارد. همچنین شناسایی دشمنان طبیعی فعال برای به کارگیری آنها در قالب برنامه کنترل بیولوژیک و یا تعیین سموم شیمیایی موثر و در عین حال کم خطر از تحقیقات اولیه و مهم قبل از توسعه برنامه های مدیریت تلفیقی آفات است. در این تحقیق، فون آفات مهم و دشمنان طبیعی موثر آنها، طی نمونه برداری های صورت گرفته در طول سال های 99-1398 در مناطق مختلف کلانشهر اهواز تعیین شد. در کل، بیست گونه از راسته های مختلف بندپایان و یک گونه مهره دار، از آفات مهم جمع آوری شده در مناطق مورد مطالعه بود. در این میان دو گونه جدید شب پره ی Etiella sp و زنجرک Cicadula sp. برای اولین بار از گیاهان فضای سبز جمع آوری شد. همچنین، چندین گونه شکارگر ( از خانواده های Coccinellidae، Anthocoridae، Chrysopidae و Syrphidae) و زنبور پارازیتوئید (از خانواده های Braconidae، Encyrtidae و Aphidiidae  )  از روی برخی آفات مهم جمع آوری شد. از آنجایی که دوگونه شپشک آرد آلود پنبه روی ختمی چینی و شته سیاه باقلا روی تکوما اهمیت خاصی از نظر شدت خسارت داشتند، به عنوان آفات هدف برای بررسی تغییرات فصلی جمعیت، هدف گذاری شد. برای بررسی تغییرات فصلی جمعیت، نمونه برداری به صورت هفتگی و در طول حدود یکسال صورت گرفت. برای شپشک آردآلود پنبه، فعالیت آفت از اردیبهشت تا آبان بوده و اوج جمعیت آن در اواسط شهریور ثبت شد. همچنین مطالعه ی نوسانات فصلی جمعیت کفشدوزک Hyperaspis politia و پارازیتیسم زنبور پارازیتوئیدAenasius bambawalei نشان داد اوج فعالیت این کفشدوزک و زنبور پارازیتوئید به ترتیب در شهریور و مهر می باشد. برای شته سیاه باقلا، جمعیت آفت در طول آذر تا اردیبهشت فعال بوده و اوج تراکم جمعیت در نیمه دوم بهمن دیده شد. در مطالعات کنترل شیمیایی، برای شپشک آردآلود پنبه کارایی 6 حشره کش نیم آزال (سم گیاهی)، آوانت (تنظیم کننده رشد) تریسر (برگرفته از اکتینومایست)، سیوانتو (برگرفته از نوعی باکتری)، مایکوتال (قاچی) و کنفیدور (سم شیمیایی عصبی) در کاهش جمعیت این شپشک، در دوره های 1، 7 و 14 روز پس از تیمار و با 100 و 50 درصد غلظت توصیه شده ی مزرعه ای، مورد ارزیابی قرار گرفت. بیشترین تاثیر در کوتاه و دراز مدت در حشره کش سیوانتو و در غلظت 100 درصد توصیه شده مزرعه ای مشاهده شد. از بین سموم نیم آزال، اتوکسال (تنظیم کننده رشد) و ورتیمک (سمی برگرفته از اکتینومایست)، بیشترین تاثیر کوتاه و دراز مدت برای کنترل کنه تارتن Tetranychus turkestani مربوط به غلظت 100 درصد توصیه شده ی مزرعه ای اتوکسال بود.

مجری: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان( دکتر علی رجب پور)

بهره بردار : سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری اهواز

ناظر : معاونت برنامه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی – گروه مطالعات و پژوهش

تاریخ شروع : دی ماه ۱۳۹۸

وضعیت :درحال انجام

مدیریت تلفیقی بیماری های چمن در فضای سبز اهواز

امروزه چمن به عنوان یک گیاه پوششی اهمیت بسیار زیادی در معماری شهری  و زیبا سازی محیط زیست شهری دارا می باشد. همچنین چمن در تعدیل دما وآرامش شهروندان موثر می باشد. بیماری های گیاهی یکی از عوامل موثر در کاهش تراکم، زردی و اسکب در نقاط مختلف چمنکاری ها بوده که باعث کاهش زیبایی فضای سبز می گردد. اولین قدم در مبارزه با بیماری های گیاهی شناسایی عوامل بیماری زا می باشد. در طرح مدیریت تلفیقی بیماری های چمن در فضای سبز اهواز به منظور بررسی دقیق عوامل بیماری زای چمن در فضای سبز شهری، این کلان شهر بر اساس تقسیم بندی شهرداری به 8 منطقه تقسیم گردید. با توجه به وسعت و تعداد پارکهای اهواز با هماهنگی کارشناسان محترم سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز از چمن چند پارک اصلی شهر نمونه برداری انجام شد.

زمان نمونه برداری از شهریور ماه 1398 شروع و تا آذر ماه ادامه داشت. در مجموع 80 نمونه از مناطق ذکر شده جمع آوری گردید و از نمونه های جمع آوری شده در مجموع 154 جدایه قارچی بیماریزا و 30 جدایه باکتریای گرم منفی بیماریزا و 13 جدایه باکتری بیماری زای گرم مثبت از نمونه های جمع آوری شده خالص گردیدند.

با توجه به شناسایی عوامل بیماریزای چمن در فضای سبز شهری اهواز می توان توصیه های مدیریتی برای بهبود شرایط چمن در این شهر نمود. اما توصیه های مدیریتی در جهت کاهش هزینه ها و مدیریت پایدار چمن کاری  نیاز به انجام آزمایشات در فازهای بعد می باشد. در ادامه این طرح پروتکل های اجرایی برای حفاظت چمن کاری های این کلان شهر ارائه خواهد گردید.

مجری: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (دکتر وحید کشاورز توحید و دکتر محمد حامد قدوم پاریزی پور)

بهره بردار : سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری اهواز

ناظر : معاونت برنامه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی- گروه مطالعات و پژوهش

تاریخ شروع : دی ماه ۱۳۹۸

وضعیت : درحال انجام

ارزیابی محدودیت های بستر خاک در فضای سبز شهر اهواز و مدیریت آن ها

مطالعات خاك‌شناسي يكي از مطالعات زيربنايي در طرح‌هاي توسعه، برنامه‏ريزي‏ها، مديريت سرزمين و محيط‌زيست مي‏باشد. استفاده‌ي صحيح از منابع خاك و آب جهت بهره‌برداري درست نياز به شناسايي دقيق اين منابع دارد به طوري كه قابليت‌ها و محدوديت‌هاي آنها مشخص گردد و از استفاده‌ي بي‌رويه و غير اصولي كه در نهايت منجر به تخريب و انهدام منابع مي‌شود جلوگيري بعمل آيد. ايجاد يك فضاي سبز مطلوب و پايدار نيازمند مطالعات دقيق خاكشناسي است تا با توجه به پتانسيل‌ها و محدوديت‌هاي موجود گونه‌هايي كه با شرايط تطابق داشته باشند در ايجاد و استقرار فضاي سبز پايدار مورد استفاده قرار گيرد. به عبارت ديگر، محيطي كه ريشه‌ي گياه در آن مستقر است و فعاليت مي‌كند، داراي مشخصات و خصوصياتي است كه قبل از مشخص شدن نوع كشت و كار و بهره برداري از اراضي لازم است به طور کلّي هدف اصلي اين پژوهش مطالعه خاک‌هاي پارک‌های شرق رودخانه کارون و بررسي محدودیت‌های آن از دیدگاه فضاي سبز است. اين مطالعات برای بررسي ويژگي‌هاي ريخت‌شناختي خاك‌هاي منطقه‌ي مورد مطالعه براي فضاي سبز و شناسايي محدوديت‌هاي خاك اين منطقه. همچنین بررسي ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك‌ها براي استقرار فضاي سبز و ارايه‌ي راه‌هاي كاهش و يا از بين بردن محدوديت‌هاي خاك جهت ايجاد فضاي سبز پايدار در منطقه انجام می شود.

مجری: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (دکتر بیژن خلیلی مقدم)

بهره بردار : سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری اهواز

ناظر : معاونت برنامه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی –گروه مطالعات و پژوهش

تاریخ شروع :دی ماه ۱۳۹۸

وضعیت :درحال انجام

طرح امکان سنجی تولید کمپوست از پسماندهای فضای سبز و باغبانی شهر اهواز به روش کمپوست همراه و کمپوست کرمی

 به موازات افزایش جمعیت در جهان، میزان مواد زاید روز به روز در حال افزایش می باشد. مواد زاید آلی نقش مهمی در آلودگی محیط زیست دارند. از سوی دیگر در دهه اخیر فرآیند تولید کمپوست به عنوان یک فرآیند تیمار بیولوژیکی مواد زاید آلی ناشی از منابع مختلف با هدف بازیافت، تثبیت و کاهش وزن مواد زاید جامد به شکل کمپوست متداول گشته است. فرآیند کمپوست را می توان به عنوان بهترین روش باز یافت بخش آلی مواد زاید جامد شهری ذکر نمود چرا که محصول آن یک ماده قابل استفاده در کشاورزی بوده که مي تواند کمبود شدید مواد آلی در بسیاری از خاک های کشاورزی که به دلیل کاهش استفاده از مواد آلی در برنامه کود دهی محصولات کشاورزی به وجود آمده است را تعدیل نماید. قسمت اعظم ترکیبات مواد زائد شهری خصوصاً در کشور ما از مواد آلی فساد پذیر تشکیل گردیده است. اگر این مواد آلی از میان ترکیبات مواد زائد جدا شوند و تحت شرایط ویژه مورد تجزیه بیولوژیکی قرار گیرند، محصول نهایی به نام کود کمپوست، کود ترکیبی و یا هوموس تولید می شود. به عبارت دیگر فرایند تبدیل پس مانده مواد زائد جامد به کود به فرایند کمپوست مشهور است. در سیستم نوین مدیریت مواد زائد جامد، کودسازی به علت اهمیت اقتصادی و بهداشتی به عنوان دومین استراتژی از استراتژی های چهارگانه مدیریت مواد زائد جامد قرار گرفته است که برای مواد زائد شهری مخلوط یا مواد مجزا مانند زائدات باغبانی، زائدات غذایی، برگها، زائدات کشاورزی، فضولات حیوانی و جامدات بیولوژیکی بکار می رود.

اهداف این طرح عبارتند از:

1.امکان سنجی ورمی کمپوستینگ پسماندهای فضای سبز و باغبانی با گونه کرم Easeneia foetida .
2. امکان سنجی استفاده از کمپوست همزمان پسماندهای غذایی و ورمی کمپوست برای پسماندهای فضای سبز و باغبانی.
3.بررسی میزان تغییر، نسبت کربن به ازت در کمپوست تولیدی.
4.مقایسه کیفیت محصول ورمی کمپوست و کمپوست همزمان.
  • مشخصات مجری طرح: دکتر نعمت اله جعفرزاده، مهندسی بهداشت محیط، 
  • بهره بردار:   سازمان مدیریت پسماند
  • ناظر:  معاونت برنامه ریزی و توسعه
  • مدت زمان قرارداد:   13 ماه 
  • تاریخ شروع قرارداد:   24/3/89
  • تاریخ پایان قرارداد :   25/4/90
  • آخرین اقدام:   اتمام پروژه
 

شناسایی و طبقه بندی حشرات آفات، بیماریها و علفهای هرز شایع در فضای سبز اهواز (شامل درختان، درختچه های زینتی و گیاهان پوششی)

عوامل خسارت زايي كه سلامت گياهان از جمله فضاي سبز اهواز را تهديد مي كند شامل آفات، بيماري ها و علف هاي هرز مي باشد. اين عوامل خسارت زا قسمت هاي مختلف گياه را تحت تاثير قرار داده و به صورت مستقيم و غيرمستقيم منجر به خسارت و يا حتي مرگ گياه مي شـوند. بنابراين قبل از هرگونه تصميم گيري جهت اتخاد روشهاي كنترلـي مي بايست به تشخيص دقيق و طبقه بندي آفات، بيماري ها و علف هاي هرز موجود در گياهان مورد نظر پرداخت. 


اهداف اين طرح:

الف) جمع آوري آفات، بيماري هاي هرز مختلف موجود در قسمت هاي مختلف گياهان و مواد تكثيري و مواد تكثيري موجود در خزانه ها و گلخانه هاي شهرداري
ب) آماده سازي و شناسايي آْنها توسط تيم هاي متخصص ايراني و طبقه بندي آفات تشخيص داده شده  
ج) بررسي تغييرات فصلي جمعيت آفات و بيماري‌هاي گياهي  
د) بررسي ميزان خسارت و اهميت عوامل خسارت زا
 
  • مشخصات مجری طرح:   علی رجب پور، دانشجوی دکترای حشره شناسی، جهاد دانشگاهی
  • بهره بردار:   سازمان پارکها و فضای سبز
  • ناظر:  معاونت برنامه ریزی و توسعه
  • مدت زمان قرارداد:   16 ماه
  • تاریخ شروع قرارداد:  14/8/88
  • تاریخ پایان قرارداد : 14/1/90
  • آخرین اقدام:   اتمام پروژه

بررسی ساماندهی وطراحی مبلمان شهری (نمونه موردی : محدوده کیانپارس)

شهرها پديده‌اي جدايي ناپذير از زندگي انسان بوده كه هر از چند گاهي به آن بي‌توجهي و حتي ستم شده است. در چنين محيط پيچيده‌اي كه در اثر ساخت و ساز و دخل و تصرف انساني بوجود مي‌آيد، عوامل محيطي- فرهنگي و غيره از ضروري‌ترين عواملي هستند كه ارتباط انسان و محيط طبيعي را برقرار ساخته و نياز حياتي بشر را براي بهره‌گيري از محيط فراهم مي‌نمايند. تجهيزات مورد‌استفاده در خيابانهاي شهري يا اصطلاحاً مبلمان شهري، از اجزاي ضروري و جدايي‌ناپذير جوامع به شمار مي‌روند و در ساليان اخير تعداد و تنوع آنها افزايش چشمگيري داشته است. اين تجهيزات در صورتي كه با در نظر گرفتن فاكتورهاي هر ناحيه طراحي شوند مي‌توانند علاوه بر كاربرد اصلي خود، موجب حفظ هويت ويژه اي هر ناحيه شوند و به شهر انسجام و يكپارچگي بخشند.
شهر اهواز نيز به عنوان يكي از شهرهاي استان خوزستان از اين مقوله مستثني نيست. اين پژوهش در منطقه كيانپارس اهواز صورت مي‌گيرد. اين محدوده از لحاظ طبيعي در بخش ساحلي و هموار قابل رويت است كه بخش ساحلي به دليل برخورداري از جاذبه‌هاي طبيعي از قدرت جذب گردشگر برخوردار بوده و به لحاظ نوع خدمات رساني، محدوده كيانپارس پذيراي تعداد زياد مسافر و شهروند است ولي مبلمان آن نه تنها از نظر كمي كافي نيست بلكه دچار مشكلاتي مي‌باشد. بنابراين از آنجا كه هيچ محيط انسان ساختي بدون در نظر گرفتن خصوصيات محيطي- فرهنگي و تمهيدات مورد نظر كاربران خود پايدار نخواهد بود تحقيق و پژوهش در زمينه مبلمان شهري در شهر اهواز و در محدوده كيانپارس ضروري است. 


هدف اصلی

هر گونه برنامه‌ریزی شهری، سلامت، آسایش و زیبایی می باشد. اهداف این طرح بطور خلاصه عبارتند از: بررسی شرایط موجود مبلمان شهری در محدوده کیانپارس و ارائه نقاط قوت و ضعف آن و تلاش در جهت شهر سالم برای شهروندان و....
 

  •  مشخصات مجری طرح: خانم دکتر آزاده امیری چولاندیمی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  •  بهره بردار:   سازمان زیباسازی
  •  ناظر:  معاونت برنامه ریزی و توسعه
  •  مدت زمان قرارداد:   12 ماه
  •  تاریخ شروع قرارداد:   27/10/89
  •  تاریخ پایان قرارداد :   27/10/90- تمديد گرديد تا 26/10/91
  •  آخرین اقدام:   اتمام پروژه
     

طرح اهواز در هشت سال دفاع مقدس همراه با سرگذشت هاي تاريخي و اجتماعي

نقش آفريني اهواز در دوران انقلاب اسلامي و شكستن منبع شاهنشاهي و فرو ريختن قلعه استبداد، با مقاومت مردم اهواز به ويژه اعتصاب نفت، به اين شهر نام آوران پرآوازه خلاقيت و ابهتي درخور بخشيده است. با آغاز جنگ تحميلي و جانبازي هاي مردم شهر، اهواز بعنوان هسته مركزي و فرماندهي درآمده و تصميم گيريهاي پدافندي و آفندي در آن اتخاذ مي شده است. از اين رو نگارش و رويدادها به نحوي كه شايسته مردم غيور و جسور اين شهر باشد ضروري به نظر مي رسد. 


اهداف طرح:

1- ثبت و حفظ دستاوردهاي دفاعي ملت ايران به ويژه مردم شهر اهواز در يك دوره بحراني از تاريخ انقلاب و نظام مقدس اسلامي     
2- تبيين ويژگي هاي دفاع مردم شهر و حمله ناجوانمردانه دشمن در حالي كه ارتش ايران از هم پاشيده بود.
3- تبيين چگونگي اعمال مديريت روحانيت در پايداري و ايستادگي و سازماندهي مردم.  
4- نقش مسجد و محراب و فرزندان جوان و نوجوانان شهر و زنان در دفاع از شهر و نيروهاي بسيج مردمي.


مزاياي طرح براي شهر اهواز:

شناسايي و آگاهي دقيق نسل هاي جديد اهواز از آنچه بر نياكان خويش گذشته باعث تقويت روح همبستگي، ملي، حفظ دستاوردهاي انقلابي- اجتماعي و حفظ تماميت ارضي اين شهر، استان و كشور مي‌گردد و روند خنثي كردن دسايس دشمنان را بيش از پيش فراهم نموده و باعث دلبستگي به آباداني و عمران و توسعه ژرف بنيانه اقتصادي مي گردد و مردم و علي‌الخصوص نيروهاي جوان براي سازندگي آماده‌تر مي‌سازد.
 

  • مشخصات مجری طرح: جهاد دانشگاهي خوزستان
  • بهره بردار:   سازمان زیباسازی
  • ناظر:  معاونت برنامه ریزی و توسعه
  • مدت زمان قرارداد:   15 ماه
  • تاریخ شروع قرارداد:   6/5/89
  • تاریخ پایان قرارداد :   31/1/92
  • آخرین اقدام:   اتمام پروژه

طرح جامع شناسايي آسيب هاي اجتماعي شهر اهواز

آسيب اجتماعي به هر نوع عمل فردي يا جمعي اطلاق مي شود كه خارج از چارچوب اصول اخلاقي و قواعد عملي رسمي يا غيررسمي جامعه محل فعاليت كنشگران باشد و در نتيجه با منع قانوني و يا قبح اخلاقي و اجتماعي رو به رو مي گردد. آسيب هاي اجتماعي، با وجود برخورداري از تنوع و نسبيت، پديده هايي واقعي و قانونمند هستند. جهل نسبت به آنها نافي آنها نيست. قانونمند بودن آسيب ها كنترل پذيري آنها را ممكن مي سازد. بنابراين آسيبهاي اجتماعي قابل درمان و پيشگيري اند. پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در هر جامعه اي منوط به شناخت علمي ويژگي ها و قانونمندي هاي حاكم بر تحول آسيب ها در آن جامعه و به كارگيري يافته هاي علمي در فرايند برنامه ريزي اجتماعي است.


اهداف و مزاياي این طرح عبارتند از:

1.گونه شناسی و توصیف مسائل و آسیبهای اجتماعی در اهواز به تفکیک نواحی     
2. گونه شناسی و توصیف مسائل و آسیبهای اجتماعی در اهواز به تفکیک جرائم و غیر جرائم
3. تعیین اولویت بندی آسیبها و مسائل اجتماعی اهواز با توجه به آمار و اطلاعات اخذ شده از مقامات قضایی و انتظامی شهر
4. تعیین و اولویت بندی آسیبها و مسائل اجتماعی اهواز از نگاه مردم عادی و اصحاب تخصص
5. ارائه راه حلهای مناسب برای اصلاح، رفع و پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی در اهواز.
 
  •     مشخصات مجری طرح: جهاد دانشگاهي خوزستان
  •     بهره بردار:   معاونت فرهنگي و اجتماعي
  •     ناظر:  معاونت برنامه ریزی و توسعه
  •     مدت زمان قرارداد:   15 ماه
  •     تاریخ شروع قرارداد:   6/5/89
  •     تاریخ پایان قرارداد :   10/3/91
  •     آخرین اقدام:   اتمام پروژه

طرح بررسي ميزان رضايت شهروندان از شهرداري اهواز

شهرداري ها از جمله دستگاه‌هايي هستند كه به دليل برخورد مستقيم و روزمره اي كه با شهروندان دارند، به منظور برنامه ريزي براي بهبود اداره شهر و خدمات‌رساني مناسب تر به شهروندان نيازمند تحقيقات گسترده براي شناخت زواياي گوناگون مسائل شهري مي‌باشند.

اهداف طرح:

1- ميزان مراجعه شهروندان به شهرداري مناطق شان و ميزان رضايت مراجعين از عملكرد و رفتار كاركنان شهرداري اهواز در مناطق هشتگانه   
2- ارزيابي عملكرد شهرداري در خصوص خدمات ارائه شده به شهروندان نظير: پاكيزگي كوچه و خيابان، جمع آوري مكانيزه زباله ها و ... 
3- اولويت هاي كاري (مسائل پيش رو) شهردار اهواز از نظر شهروندان مانند: حل مسائل ترافيكي، گسترش مراكز تفريحي و فرهنگي، تدوين الگوي شهرسازي صحيح و ...
 
  • مشخصات مجری طرح: جهاد دانشگاهي خوزستان
  • بهره بردار:  مدیریت روابط عمومی وامور بین الملل
  • ناظر:  معاونت برنامه ریزی و توسعه
  • مدت زمان قرارداد:  
  • تاریخ شروع قرارداد:   11/2/91
  • تاریخ پایان قرارداد :   13/12/91
  • آخرین اقدام:   اتمام پروژه

طرح شناسایی وتعیین حدود محلات شهری اهواز

محله شهری به عنوان هسته بنیادی شهر در پایداری شهری نقشی اساسی ایفا می کند، به گونه ای که شکل گیری هویت محله ای، اقتصاد محله ای، ایمنی، توسعه فضایی و کالبدی و تحکیم روابط اجتماعی، با پایداری محله های شهری ارتباط می بابد. مامفورد،(1954), محله را بعنوان راهکاری برای ارتقاء کیفیت زندگی ‌شهروندان تلقی می کرد، وی بر اين عقيده است كه پرداختن به محله، تنها راهكار عملي در حل مشكلات كلانشهرهاست. در این بین کلانشهر اهواز؛ در دهه های اخیر، با ورود مهاجرین روستایی، شهرستانی و استانی، با تغییرات شگرفی در ساختار فضایی محله های شهری مواجه گردید، که از نقش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها کاسته شده و نارسایی هایی چون آلودگی زیست محیطی، فقر نسبی، حاشیه نشینی، بدمسکنی، آسیب های اجتماعی- روانی و فرهنگی، عدم مشارکت شهروندان در مسائل شهری، به ویژه اتلاف سرمایه های مادی و معنوی، به همراه داشته است.                              تشخیص و تحدید حد و مرز فضایی محلات به عنوان اولین مرحله و شناخت اولیه ی، که در متن آن به الگوهای مختلف توسعه پایدار شهری رسیده می شود، از اهمیت والایی برخوردار است، که در این تحقیق، به عنوان هدف اصلی در سطح کلانشهر اهواز، بدان پرداخته می شود. بدین منظور در این تحقیق به روش پیمایشی و با تاکید بر نقط نظرات مسئولین و معتمدین هر ناحیه، تعداد و مرز محلات تشخیص و شناسایی می گردد.                                          
برای دستیابی به اهداف تحقیق، در مرحله نخست محدوده و مناطق شهر اهواز براساس مصوبات وزارت کشور و محدوده خدمات دهی شهرداری، شناسایی و تفکیک می شوند. در دومین مرحله؛ مبانی نظری موضوع بررسی، و با تکیه بر مشاهدات و مطالعات میدانی و تکنیک های آماری و برنامه ریزی حدود و ثغور محلات شهری شناسایی می شوند. در ادامه با استفاده از GPSعملیات برداشت صورت می گیرد. در آخرین مرحله( سوم)؛ پس از وارد کردن داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت بصورت داده های مکانی در  GIS تعریف و نمایش داده خواهند شد. بدین ترتیب حدود محلات شناسایی شده در نقشه شهر  با رنگ های مختلف نشان داده می شوند.                                                                                                                    

  • مشخصات مجری طرح: دانشگاه پیام نور واحد بستان
  • بهره بردار:  مدیریت آمار، اطلاعات و فناوری ارتباطات
  • ناظر:  معاونت برنامه ریزی و توسعه
  • مدت زمان قرارداد:  
  • تاریخ شروع قرارداد:   1/7/91
  • تاریخ پایان قرارداد :   30/7/92
  • آخرین اقدام:   آماده تحویل قطعی