جستجو

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد مدیریت مطالعات و پژوهش

فهرست طرحهای پژوهشی انجام شده در گروه مطالعات و پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز

وضعیت

سال آغاز/پایان

مجری

عنوان طرح

ردیف

پایان یافته

1388-1389

دانشگاه علوم کشادرزی و منابع طبیعی خوزستان

شناسایی و طبقه بندی حشرات آفت، بیماریها و علفهای هرز شایع در فضای سبز شهر اهواز

1

پایان یافته

1389-1390

دانشگاه جندی شاپور اهواز

امکانسنجی تولید کمپوست از پسماندهای فضای سبز و باغبانی شهر اهواز با روش کمپوست کرمی و کمپوست همراه

2

پایان یافته

1388-1389

جهاد دانشگاهی خوزستان

بررسي ميزان رضايت شهروندان از شهرداري اهواز

3

پایان یافته

1389-1394

جهادانتشگاهی خوزستان

طرح جامع آسیب شناسی اجتماعی کلان شهر اهواز به تفکیک نواحی33 گانه

4

پایان یافته

1390-1392

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اهواز در هشت سال دفاع مقدس همراه با سرگذشت هاي تاريخي و اجتماعي

5

پایان یافته

1390-1391

دانشگاه پیام نور استان خوزستان

شناسايي و تعيين حدود محلات شهري اهواز

6

پایان یافته

1389-1393

دانشگاه شهیدچمران اهواز

بررسی پدیده وندالیسم  در شهر اهواز

7

پایان یافته

1389-1391

دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

ساماندهی مبلمان شهری اهواز مطالعه موردی کیانپارس

8

پایان یافته

1393-1394

دانشگاه شهیدچمران اهواز

بررسی روش ها و شیوه های ایمن سازی، تعمیر، حفاظت و نگهداری خط یک قطار شهری (مترو) اهواز

9

پایان یافته

1393-1394

دانشگاه شهیدچمران اهواز

شيوه هاي پياده سازي ملاحظات مديريت بحران و پدافند غيرعامل در خط يك قطار شهري اهواز

10

پایان یافته

1393-1394

دانشگاه شهیدچمران اهواز

مطالعه فني- اقتصادي استفاده از ظرفيتهاي محيط پيراموني ايستگاهها به منظور تامين منابع راهبردي خط يك قطار شهری اهواز

11

پایان یافته

1393-1394

دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

ممیزی پارک های اهواز از نظر بهداشت، ایمنی و محیط زیست  (HSE)و ارایه راه حل های پیشنهادی

12

در حال انجام

1395-

شرکت خدمات آموزشی و پژوهشی راهبرد پیمایش

طرح شناسایی جامع و ساماندهی محلات حاشیه ای کم برخوردار و غیربرخوردار شهر اهواز و حومه

 

13

پایان یافته

1396-1397

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مبارزه پایدار و کم خطر شیمیایی با شپشک آردآلود پنبه در فضای سبز اهواز

14

پایان یافته

1396-1397

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مبارزه پایدار و کم خطر  با موشهادر فضای سبز شهر اهواز

 

15

پایان یافته

1396-1397

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اثر بیوچار تهیه شده از بقایای گیاهی بر کیفیت خاک فضاهای سبز شهر اهواز

16

در حال انجام

1398-

دانشگاه شهیدچمران اهواز

نقش شهرداری اهواز در دفاع مقدس

17

در حال انجام

1398-

دانشگاه شهیدچمران اهواز

ارزیابی چک لیست بناهای شهر اهواز

18

در حال انجام

1398-

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تهیه لایه اطلاعات جغرافیایی درختان و درختچه های فضای سبز شهر اهواز با استفاده از  GIS

19

در حال انجام

1398-

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مدیریت تلفیقی بیماریهای چمن در فضای سبز اهواز

 

20

در حال انجام

1398-

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

شناسایی آفات مهم درختان درختچه ها و گیاهان زینتی فضای سبز اهواز و مبارزه با آفات کلیدی در قالب برنامه مدیریت تلفیقی

21

در حال انجام

1398-

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ارزیابی محدودیتهای بستر خاک در فضای سبز اهواز و مدیریت آنها

22

در حال انجام

1398-

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

بررسی گونه های گرمسیری گیاهان پوششی و چمنها جهت یافتن بهترین ترکیب برای فضای سبز شهر اهواز

23