جستجو

تشکیلات سازمانی

نمودار سازمانی معاونت برنامه ریزی و توسعه

شرح وظایف معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی

1. برنامه ریزی جهت توسعه یکپارچه و نظام مند واحدهای مختلف شهرداری.
2. برنامه ریزی ، مدیریت و نظارت بر توسعه ، تقویت و عملکرد موثر منابع انسانی شهرداری.
3. برنامه‌ریزی، نظارت و ارتقاء امور رفاهي كاركنان شهرداري.
4. نظارت بر تهیه برنامه های موضوعی، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توسعه شهرداری و هماهنگی آنها.
5. تهيه و تدوین بودجه، متمم بودجه و اصلاح بودجه ساليانه شهرداري و تطبيق با برنامه‌های مصوب و سیاست‌های شهرداري.
6. همکاری با معاونت مالی اقتصادی جهت تهیه تفریغ بودجه سالیانه شهرداری
7. کنترل و نظارت مستمر بر اجرای بودجه ( تأمین و تخصیص بودجه).
8. پیاده‌سازی و مدیریت سیستم کنترل پروژه های عمرانی با هماهنگی سطوح دیگر سازمانی و ارزیابی مطابقت آن با برنامه های راهبردی و سالانه.
9. پیگیری لوایح در شورای اسلامی شهر.
10. مدیریت و نظارت بر امور پژوهشي شهرداری، ارتباط مستمر با مراکز پژوهشی مرتبط و کاربست پژوهشهای انجام شده.
11. نظارت بر تهيه، طراحي و پیاده‌سازی و بروز رساني نظام جامع آموزشي براي مديران و کارکنان شهرداري.
12. مدیریت و نظارت بر تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم درزمینه مدیریت فرآیندها و بهبود روش‌های انجام کار با رعایت دستورالعمل نحوه تدوین دستورالعملها (ایزو).
13. برنامه‌ریزی و نظارت جهت تحول و تعالي سازماني شهرداري جهت ارتقاء بهره‌وری در شهرداري.
14. تهیه و استقرار نظام پیشنهادات.
15. نظارت و پیگیری امور مرتبط با تشکیلات سازماني شهرداري و سازمان‌های وابسته.
16. توسعه زیرساختهای آمار و فناوری اطلاعات و نظارت بر اجرای برنامه های مربوطه.
17. برنامه‌ریزی و نظارت بر ايجاد پايگاههای اطلاعاتي مرتبط با برنامه ريزي هاي شهري و شهرداري.
18. برنامه ریزی در جهت ایجاد و توسعه اطلاعات مکانی.
19. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
20. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
21. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
22. برنامه‌ریزی و نظارت جهت تأمین اعتبار پروژه¬ها و اجرای بهنگام تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار.
23. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
24. نظارت واجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت معاونت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
25. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

شرح وظایف دفتر برنامه ریزی و بودجه

1. برنامه ریزی، اولویت بندی و پیگیری تهيه برنامه هاي کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت شهرداري.
2. نظارت بر فرآيند تدوين، اجرا، ارزیابی و بازنگری برنامه های تدوین شده.
3. هماهنگی و انطباق بین برنامه واحدهای وظیفه ای با برنامه های کلان شهرداری.
4. پیگیری کلیه مراحل تدوین و تلفیق بودجه ، اصلاحیه و متمم بودجه و پیگیری فرآیند تصویب آن.
5. نظارت وکنترل نظام مند بر حسن اجراي بودجه مصوب جاری و عمرانی و تأمین اعتبار و تخصیص بودجه.
6. برنامه ریزی و پیگیری در جهت پیاده‌سازی سیستم‌های نوين بودجه ريزي نظیر بودجه ريزي عملياتي.
7. پیگیری و اجرای سیستم کنترل پروژه های عمرانی و ارزیابی مطابقت آن با برنامه های راهبردی و سالانه.
8. نظارت و پیگیری در خصوص فرآیند تنظیم صورتجلسات واگذاری پروژه های شهرداری به سازمانهای وابسته.
9. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
10. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
11. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
12. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
13. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت معاونت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
14. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

شرح وظایف اداره کل نوسازی ، تحول اداری و فناوری اطلاعات

1. پیگیری و نظارت بر امور مرتبط با تنظیم و تغییر تشکیلات و ساختار سازماني شهرداری و واحدهای تابعه با رعایت قوانین ودستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور.
2. پیگیری و نظارت بر حسن اجرای سازمان تفصیلی و شرح وظایف کارکنان.
3. برنامه ریزی و نظارت در جهت کنترل گردش کار در واحدهای شهرداری و بررسی کیفیت و تدقیق و بهبود فرآیندهای جاری شهرداری.
4. برنامه‌ریزی و پیگیری در جهت مميزي فرايندها و فعالیت‌های حوزه¬هاي مختلف شهرداري.
5. برنامه‌ریزی و پیگیری در جهت بهبود، تحول و تعالي سازمانی شهرداري.
6. برنامه ریزی و نظارت بر گردآوري و پشتيباني اطلاعات آماری از حوزه‌های مختلف شهرداري.
7. نظارت، كنترل و بروزرسانی برنامه ها و سیستمهای آماري طراحی شده و اجرای آنها در شهرداری.
8. نظارت بر تهيه گزارش‌هاي تحليلي آماري به‌ منظور تصميم‌سازي‌ هاي مديريتي.
9. نظارت و پیگیری استقرار و حسن اجرای نظام پیشنهادات در شهرداری.
10. نظارت و پیگیری اجرای برنامه های آموزشی تدوین شده کارکنان و ارزیابی اثر بخشی آنها در جهت ارتقاء بهره وری.
11. برنامه ریزی و نظارت بر نیازسنجی آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی موضوعی، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت عمومی و تخصصی مورد نیاز واحدهای مختلف.
12. برنامه ریزی و نظارت در خصوص توسعه و بهینه‌سازی امور مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات.
13. برنامه ریزی، تهیه و نظارت بر اجرای برنامه‌های راهبردی، بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت فناوری اطلاعات، اطلاعات مکانی و منابع آماری شهرداری.
14. برنامه ریزی، مدیریت و نظارت بر تهیه و بروزرسانی نقشه‌های مبتنی بر اطلاعات مکانی و ایجاد پایگاه داده های مربوطه منطبق با افقهای تدوین شده در برنامه ها و نیازهای شهرداری.
15. نظارت و کنترل پیشرفت پروژه های فناوری اطلاعات و تعيين روشهای موثر در جهت اصلاح و بروزرسانی.
16. نظارت و پیگیری طراحی و پیاده سازی معماری مشترک فناوری اطلاعات از طریق ایجاد مدل های معماری موجود و مطلوب.
17. نظارت بر اجرای طرحها و برنامه های فناوری اطلاعات و تامین زیرساختهای بهنگام و ایمن مورد نیاز واحدهای مختلف شهرداری.
18. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
19. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
20. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
21. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
22. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
23. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

شرح وظایف اداره کل سرمايه انساني

1. برنامه‌ریزی درزمینه‌ مدیریت نيروي انساني و ارتقاء کارآمدی آن در جهت افزایش بهره وری و تحقق اهداف شهرداری.
2. نظارت بر حسن اجراي قوانین و آئین‌نامه‌های مرتبط با امور استخدامی، مشاغل و نیروی انسانی در شهرداري و سازمان‌های تابعه.
3. مدیریت و پیگیری اجرای نظام مطلوب ارزيابي عملكرد كاركنان و سیستم بازخورد و اثربخشی آن.
4. برنامه‌ریزی و نظارت بر اجراي برنامه هاي شایسته سالاری و انگيزش و نگهداشت سرمایه‌ انساني.
5. برنامه‌ریزی، مدیریت، نظارت و پیگیری توسعه و تأمین امكانات رفاهي، درماني، تفريحي، ورزشي و ... موردنیاز نیروی انساني.
6. برنامه ریزی، مدیریت و نظارت در جهت فراهم کردن تسهيلات لازم برای اجرای طرحهاي رفاهي براي كاركنان شهرداري از قبيل شركتهاي تعاونيهای مصرف و مسكن و پس انداز، سفرهاي زيارتي سياحتي، طرح هاي بيمه و خدمات درماني و ... .
7. نظارت و پیگیری اجراي صحيح قوانين و ضوابط بیمه‌ای مرتبط با كاركنان.
8. نظارت و پیگیری انجام امور کارگزینی و بازنشستگی کارکنان.
9. اجراي مقررات مربوط به هیئت‌ رسيدگي به تخلفات اداري و آراء ديوان عدالت اداري و كميته انضباطي.
10. برنامه ریزی ، نظارت و پیگیری در خصوص انجام امور مرتبط با دبيرخانه و مکاتبات و مراسلات.
11. نظارت و پیگیری بایگانی و نگهداری اسناد، مدارک و نامه ها و پرونده ها مطابق اصول و مقررات و استقرار نظام بایگانی الکترونیک.
12. برنامه ریزی و نظارت بر امور طرح تكريم ارباب رجوع در شهرداري.
13. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
14. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
15. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
16. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
17. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
18. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.