جستجو

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه ی انسانی

معرفی سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه ی انسانی

نام: ذبیح اله
نام خانوادگی: خدامرادی