جستجو

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه ی انسانی

معرفی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه ی انسانی

نام: ابراهیم
نام خانوادگی: نوشــادی
متولد: ۱۳۵۳

شهر: مسجد سلیمان


مدرک تحصیلی:

  • مهندسی صنایع، گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی:

ایشان علاوه بر فعالیتها و عناوینی که در زمان تحصیل و پس از آن خارج از حوزه شهرداری داشته اند در شهرداری اهواز نیز

  • مدیر مطالعات و پژوهش
  • مدیر تدوین برنامه پنج ساله توسعه و عمران شهر اهواز
  • معاون برنامه ریزی و توســــعه سرمایه ی انسانی شهرداری اهواز  از سال ۸۸ تا کنون

ابراهیم نوشادی