جستجو

پیام های مدیریتی ۱۳۹۶

پیام های مدیریتی ۱۳۹۶

متن پیامک    تاریخ ارسال
 روش محاسبات مالی را تا حدی یاد بگیرید تا قادر به تجزیه و تحلیل گزارشات مالی سازمان باشید.  ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
 با قدردانی به موقع از کارکنان، انرژی کاری آنان را افزایش دهید. ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
 از افراد متخصص و ماهر در کلیه ی زمینه ها استفاده کنید تا روند پیشرفت شما همیشگی باشد. ۱۲اسفند ۱۳۹۶  
 سازماندهی کنید تا افراد بدانند از چه کسی دستور بگیرند و به چه کسی پاسخگو باشند. ۵ اسفند ۱۳۹۶
 به جای اعمال مدیریت و کنترل کارکنان خود، فرآیند پیشبرد امور آنها را تسهیل کنید.  ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
 تمرین و تکرار زیاد در هر زمینه ای، برگ برنده را به دست شما می دهد.  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
 مشکلات ما را متوقف نمی کنند بلکه به ما آموزش می دهند.  ۷ بهمن ۱۳۹۶
 مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت های ملامت بار به ساعات لذتبخش  ۳۰ دی ۱۳۹۶
 جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد. ۲۴ دی ۱۳۹۶  
 کیفیت با آموزش شروع می شود و با آموزش بهبود می یابد.  ۱۶ دی ۱۳۹۶
 با بی اهمیت جلوه دادن کارهای کارمندان، زحمات آنان را بی ارزش نکنید. ۹ دی ۱۳۹۶
 بهره وری یعنی گرفتن بهترین نتیجه از امکانات موجود. خود را چقدر بهره ور می دانید. ۲ دی ۱۳۹۶
 از کارکنان بخواهید اگر با مشکلی رو به رو می شوند ضمن اعلام آن، چند راه حل مناسب نیز ارائه دهند.
۲۵ آذر ۱۳۹۶
 فرهنگ و روحیه کار تیمی را در سازمانتان نهادینه نمایید. ۱۸ آذر ۱۳۹۶
 انسجام سازمان نتیجه کار گروهی است. ۱۱ آذر ۱۳۹۶
 کارکنان باید آنگونه شوند که بتوانند پیشنهادهای خود را رو در رو با مدیران مطرح کنند. ۴ آذر ۱۳۹۶
 بررسی ها نشان می دهد که وقتی از کارکنان با دانش استفاده می کنید،آنها حقوق را در رتبه چهارم اهمیت و بعد از اعتماد،احترام و افتخار قرار می دهند. ۲۷ آبان ۱۳۹۶  
 آموزش دنیا را تغییر نمی دهد، آموزش آدمهایی را تغییر می دهد که دنیا را تغییر خواهند داد. ۲۰ آبان ۱۳۹۶
 به جای ازدیاد کارها به تداوم صحیح آنها بیندیشید. ۱۳ آبان ۱۳۹۶
 علت ها را مدیریت کنید نه نتایج ۶ آبان ۱۳۹۶
 اگر به انجام مسئولیتی گردن نهادید، به آن وفا کنید. ۲۲ مهر ۱۳۹۶
 خرد، نه با گذشت سال ها، بلکه به همت انسان به دست می آید. ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
 یکی از راه های ایجاد انگیزه در کارکنان، احترام گذاشتن به آنهاست. ۴ شهریور ۱۳۹۶
 تطابق آموزش و شغل، عامل بهره وری بیشتر نیروی کار است. ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
 با وسواس بیهوده در تصمیم گیری، زمان را از دست ندهید و بخاطر داشته باشید زمان برای شما متوقف نمی شود. ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
 موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفق دارند.  ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
 مدیر خوب کسی است که تصمیم صحیح را به موقع اتخاذ کند.  ۷ مرداد ۱۳۹۶
 تطابق آموزش و شغل، عامل بهره وری بیشتر نیروی کار است.  ۳۱ تیر ۱۳۹۶
 اولین رمز موفقیت در کار، خودباوری است.  ۱۰ تیر ۱۳۹۶
 به تعویق انداختن یک تصمیم به فردا، ضایع کردن یک روز است. ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
 تا زمان را مدیریت نکنیم، نمی توانیم چیز دیگری را مدیریت کنیم. ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
 امام حسین(ع): تمام ترس ها از نادانی نشات می گیرد. ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
 در هر مرحله از کار که هستید از مشورت با دیگران رویگردان نباشید. ۶ خرداد ۱۳۹۶
 فرق بین خوب و عالی فقط اندکی تلاش بیشتر است. ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
 با بی توجهی، تلاش و زحمات زیردستان را بی ارزش نکنید. ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
 در هر مرحله از کار که هستید از مشورت با دیگران رویگردان نباشید. ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
 اگر خود را باور داشته باشید هرکاری شدنی است. ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
 آغاز هر کاری مهمترین قسمت آن است. ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
 کیفیت بطور تصادفی بوجود نمی آید، بلکه باید برای آن برنامه ریزی کرد. ۲۶ فروردین ۱۳۹۶