جستجو

پیام های مدیریتی ۱۳۹۹

پیام های مدیریتی ۱۳۹۹

متن پیامک    تاریخ ارسال
برای ثبت ایده های درخشانی که ناگهانی به ذهن می رسند، همیشه یک قلم و کاغذ به همراه داشته باشید. 19 مهر 1399
نحوه استفاده از نرم افزارهای مرتبط با کار خود را بیاموزید. 12 مهر 1399
روش محاسبات مالی را تاحدی یاد بگیرید تا قادر به تجزیه و تحلیل های گزارشات مالی سازمان باشید. 5 مهر 1399
در موقع امضا کردن نامه ها و مکتوبات آن ها را به دقت مطالعه کنید و از امضا کردن آن ها، زمانی که حوصله و تمرکز ندارید پرهیز کنید. 29 شهریور 1399
دانش حرفه ای خود را تا حدی بالا ببرید که در موارد لزوم در مقابل کلیه سوالات حرفه ای حاضر جواب باشید. ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
اجازه ندهید بار مسئولیت کارمندان بی کفایت و کند بر دوش کارمندان خبره و ساعی تحمیل شود زیرا افراد با درک این بی عدالتی انگیزه خود را از دست می دهند. 15 شهریور 1399
به هرکس فراخور فعالیت و بازده کاری اش پاداش دهید و با درنظر گرفتن پاداش های مساوی، حرکت افراد شایسته را کند نکنید. 1 شهریور 1399
با بی اهمیت جلوه دادن کارهای کارمندان، زحمات آنان را بی ارزش نکنید. ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
علت شکست های سازمانی را تجزیه و تحلیل کنید تا ضمن تشخیص مسیر نادرست، از تکرار آن جلوگیری شود. 4 مرداد 1399
وقتی می خواهید کاری را به کسی محول کنید، روشی را برای عنوان کردنش انتخاب کنید تا حس مسئولیت افراد برانگیخته شود. ۲۸ تیر ۱۳۹۹
تفویض اختیار سلب مسولیت نمی کند، با تفویض اختیار به جای القای اندیشه، اندیشیدن را بیاموزیم. ۱۴ تیر ۱۳۹۹