جستجو

پیام های مدیریتی ۱۴۰۰

پیام های مدیریتی 1400

متن پیامک تاریخ ارسال
آیا می دانید: دیون، عبارت است از هزینه ها، پروژه ها و فعالیت هایی که 100 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. 10 مهر 1400
آیا می دانید: اراضی شهری زمین هایی هستند که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته اند. 3 مهر 1400
آیا می دانید: برگزاری هر گونه برنامه آموزشی توسط مناطق و سازمانهای وابسته بدون هماهنگی و اخذ مجوز و تاییدیه از معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ممنوع و فاقد اعتبار است. 27 شهریور 1400
مدیریت مشارکتی این است که افراد مناسب را در زمان مناسب در چرخه تصمیم گیری وارد کنیم. 20 شهریور 1400
آیا می دانید:مناطق شهرداری می بایست مجوز تامین اعتبار را قبل از انجام فرآیند معامله از معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی دریافت نمایند. 6 شهریور 1400
آیا می دانید: هویت شهری حاصل تعامل میان انسان و فضای مکانی شهری است. 5 تیر 1400
آیا می دانید که: مهمترین اثر مدیریت و برنامه ریزی شهری مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاهش هزینه های مالی و زمانی مدیریت شهری می باشد. 29 خرداد 1400
آیا می دانید:کمپوست کودی است که از بازیافت مواد ارگانیک به دست می آید. 22 خرداد 1400
آیا می دانید: برای بهبود مدیریت شهری باید توزیع عادلانه خدمات با پروژه های محرک توسعه در مناطق مختلف شهر انجام شود. 1 خرداد 1400
آیا میدانید: 22 آذر سال 1301 روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران است. 25 اردیبهشت 1400
آیا میدانید:سن بازنشستگی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها پایینتر است . 18 اردیبهشت 1400
آیامی دانید: در نظام اداری تفویض امضا یک مقام به شخص دیگری جنبه ی اعتماد شخصی دارد و با تغییر تفویض کننده یا گیرنده امضا از بین می رود. 11 اردیبهشت 1400
آیا میدانید : مقامات اداری فقط می توانند بخشی از اختیارات خود را تفویض کنند نه تمام آن ها را . 4 اردیبهشت 1400
آیا میدانید:آموزش ضمن خدمت آموزشی است که کارکنان در مسیر شغلی خود به منظور متناسب ساختن دانش،مهارت و بینش خود با نیازهای شغل مورد تصدی طی می نمایند. 28 فروردین 1400
آیا میدانید:شهرداری دارای شخصیت حقوقی می باشد. 21 فروردین 1400
آیامیدانید:سال مالی شهرداری یک سال تمام شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد. 14 فروردین 1400