جستجو

مستندات معاونت ها

 عنوانحجمتعداد دانلود 
فرآیند و روش اجرایی ثبت، صحت سنجی و بهره برداری از داده های آماری13.38 MB8دانلود
فرایند و روش اجرایی انتخاب و انتصاب مدیران5.44 MB33دانلود
فرایند و روش اجرایی ماموریت / انتقال درون سازمانی کارکنان ستاد، مناطق و سازمان های وابسته19.45 MB47دانلود
فرایند و روش اجرایی گروه اندیشه ورز16.73 MB37دانلود
فرایند و روش اجرایی تامین اعتبار10.99 MB36دانلود
فرآیند چاپ کتاب17.91 MB48دانلود
فرآیند تالیف و ترجمه کتاب21.57 MB40دانلود
دستور العمل الزامات و نحوه اجرای بودجه مصوب سال 1400 شهرداری اهواز5.20 MB64دانلود
دستورالعمل نحوه اجرای پروژه‌ها یا فعالیت های واگذاری به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری اهواز در سال 1400 2.47 MB56دانلود
نظامنامه آموزش کارکنان شهرداری اهواز9.99 MB176دانلود
فرآیند آموزش سالیانه4.16 MB179دانلود
دستورالعمل نیازسنجی آموزشی5.86 MB126دانلود
دستورالعمل طراحی و برنامه ریزی آموزشی6.20 MB128دانلود
دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان آموزشی6.61 MB165دانلود
دستورالعمل ارزیابی اثربخشی آموزش6.50 MB224دانلود
دستورالعمل اجرای دوره های آموزشی5.89 MB131دانلود
فرآیند تهیه لوایح و ابلاغ مصوبات شورای اسلامی شهر1.17 MB135دانلود
فرآیند بیمه تکمیل درمان کارکنان شهرداری اهواز5.84 MB138دانلود
دستورالعمل کارگروه فیبرنوری1.47 MB108دانلود
دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث و بهره برداری دکل و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی شهر اهواز6.48 MB145دانلود
مطالعات و پژوهش1.76 MB132دانلود
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحی3.17 MB114دانلود
روش اجرایی بازنگری مدیریت2.37 MB111دانلود
روش اجرایی ممیزی داخلی2.43 MB130دانلود
فرآیند ثبت و تجزیه و تحلیل داده های آماری706.32 KB117دانلود
فرآیند تهیه نرم افزار و سخت افزار790.23 KB144دانلود
دستورالعمل انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیت2.77 MB118دانلود
دستورالعمل کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت2.18 MB115دانلود
روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرآیندها1.17 MB118دانلود
دستورالعمل شورای عالی برنامه ریزی977.51 KB118دانلود
دستورالعمل برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی5.29 MB152دانلود
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت3.42 MB106دانلود
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق1.65 MB121دانلود
آیین نامه مطالعات و پژوهش911.78 KB144دانلود
 عنوانحجمتعداد دانلود