جستجو

مستندات معاونت ها

 عنوانحجمتعداد دانلود 
نظامنامه آموزش کارکنان شهرداری اهواز9.99 MB90دانلود
فرآیند آموزش سالیانه4.16 MB105دانلود
دستورالعمل نیازسنجی آموزشی5.86 MB60دانلود
دستورالعمل طراحی و برنامه ریزی آموزشی6.20 MB60دانلود
دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان آموزشی6.61 MB99دانلود
دستورالعمل ارزیابی اثربخشی آموزش6.50 MB143دانلود
دستورالعمل اجرای دوره های آموزشی5.89 MB61دانلود
فرآیند تهیه لوایح و ابلاغ مصوبات شورای اسلامی شهر1.17 MB60دانلود
فرآیند بیمه تکمیل درمان کارکنان شهرداری اهواز5.84 MB60دانلود
دستورالعمل کمیته انتخاب و انتصاب مدیران8.99 MB85دانلود
دستورالعمل کارگروه فیبرنوری1.47 MB43دانلود
دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث و بهره برداری دکل و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی شهر اهواز6.48 MB55دانلود
فرآیند تامین اعتبار1.07 MB77دانلود
مطالعات و پژوهش1.76 MB56دانلود
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحی3.17 MB53دانلود
روش اجرایی بازنگری مدیریت2.37 MB51دانلود
روش اجرایی ممیزی داخلی2.43 MB59دانلود
فرآیند ثبت و تجزیه و تحلیل داده های آماری706.32 KB51دانلود
فرآیند تهیه نرم افزار و سخت افزار790.23 KB71دانلود
دستورالعمل انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیت2.77 MB51دانلود
دستورالعمل کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت2.18 MB49دانلود
روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرآیندها1.17 MB50دانلود
دستورالعمل شورای عالی برنامه ریزی977.51 KB55دانلود
دستورالعمل برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی5.29 MB83دانلود
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت3.42 MB50دانلود
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق1.65 MB55دانلود
آیین نامه مطالعات و پژوهش911.78 KB74دانلود
 عنوانحجمتعداد دانلود