جستجو

فرم ها

 عنوانتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
صورتجلسه تحویل زمین (WORD)1398/05/0837.84 KB19دانلود
صورتجلسه تحویل زمین (PDF)1398/05/08209.85 KB23دانلود
صورتجلسه تحویل موقت/قطعی پروژه هاوفعالیت های واگذاری به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری اهواز(WORD)1398/05/08970.49 KB10دانلود
صورتجلسه تحویل موقت / قطعی پروژه ها و فعالیت های واگذاری به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری اهواز (PDF)1398/05/08370.72 KB26دانلود
فرم ثبت نام بیمه تکمیلی کارکنان (WORD)1398/05/0882.69 KB22دانلود
فرم ثبت نام بیمه تکمیلی کارکنان (PDF)1398/05/084.20 MB43دانلود
فرم های انتخاب و انتصاب مدیران (WORD)1398/05/0835.97 KB15دانلود
فرم های انتخاب و انتصاب مدیران (PDF)1398/05/082.96 MB14دانلود
فرم گزارش توجیهی واحد مربوطه جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۴ (WORD)1398/05/0735.83 KB10دانلود
فرم گزارش توجیهی واحد مربوطه جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۴ (PDF)1398/05/071.13 MB12دانلود
فرم صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۴ (WORD)1398/05/0736.10 KB16دانلود
فرم صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۴ (PDF)1398/05/071.23 MB9دانلود
فرآیند تحویل و تحول مدیران مناطق- مدیران عامل یا روسای سازمان های وابسته1398/04/2421.66 MB36دانلود
فرم تسویه حساب (کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته) (WORD)1397/12/2737.16 KB53دانلود
فرم تسویه حساب (کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته) (PDF)1397/12/27631.37 KB51دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (معاونت ها – ادارات کل مستقل ) (WORD)1397/12/2237.18 KB48دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (معاونت ها – ادارات کل مستقل ) (PDF)1397/12/22539.65 KB42دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (مناطق _ سازمانهای وابسته) (WORD)1397/12/2237.47 KB50دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (مناطق _ سازمانهای وابسته) (PDF)1397/12/22543.22 KB43دانلود
فرم صورتجلسه شوراي سازمانها (WORD)1397/02/0830.63 KB115دانلود
فرم صورتجلسه شوراي سازمانها (PDF)1397/02/08237.65 KB107دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (WORD)1397/02/0829.30 KB81دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (PDF)1397/02/0854.22 KB114دانلود
فرم صورت جلسه (WORD)1397/02/0834.39 KB126دانلود
فرم صورت جلسه (PDF)1397/02/08100.27 KB131دانلود