جستجو

شرح وظایف

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
شرح وظایف اداره کل حوزه شهردار 1398/08/2817.29 MB35دانلود
شرح وظایف منطقه چهار 1398/06/032.86 MB63دانلود
شرح وظایف منطقه پنج 1398/06/032.86 MB52دانلود
شرح وظایف منطقه شش 1398/06/032.91 MB47دانلود
شرح وظایف منطقه هفت 1398/06/032.87 MB44دانلود
شرح وظایف منطقه هشت 1398/06/032.86 MB58دانلود
شرح وظایف معاونت شهرسازی و معماری 1398/06/03740.49 KB57دانلود
شرح وظایف معاونت مالی و اقتصادی 1398/06/03487.76 KB56دانلود
شرح وظایف معاونت خدمات شهری 1398/06/03513.10 KB68دانلود
شرح وظایف معاونت حمل و نقل و ترافیک 1398/06/03485.96 KB40دانلود
شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی 1398/06/03759.77 KB44دانلود
شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 1398/06/031.54 MB57دانلود
شرح وظایف ادارات کل 1398/06/032.68 MB50دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه هشت معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/1315.03 MB162دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه هفت معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/1315.00 MB125دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه شش معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/1314.99 MB124دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه پنج معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/131.71 MB94دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه چهار معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/131.29 MB103دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه سه معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/131.72 MB108دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه دو معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/131.73 MB105دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی منطقه یک معاونت خدمات شهریمعاونت خدمات شهری1397/09/132.15 MB105دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه هشتمعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1015.03 MB162دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه هفتمعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1015.00 MB125دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه ششمعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1014.99 MB124دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه پنجمعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1014.99 MB100دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه چهارمعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1015.01 MB100دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه سهمعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1015.01 MB113دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه دومعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1015.01 MB112دانلود
شرح وظایف پرسنل معاونت شهرسازی و معماری منطقه یکمعاونت شهرسازی و معماری1397/09/1014.94 MB107دانلود
شرح وظایف مسئولین نواحی مناطق هشت گانهمعاونت خدمات شهری1397/09/1015.48 MB141دانلود