جستجو

فرم ها

فرم های معاونت ها

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (مناطق _ سازمانهای وابسته) (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0337.47 KB4دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (مناطق _ سازمانهای وابسته) (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/03543.22 KB2دانلود
فرم صورت جلسه (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0234.39 KB4دانلود
فرم صورت جلسه (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/02100.27 KB6دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (معاونت ها – ادارات کل مستقل ) (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0237.18 KB2دانلود
فرم محاسبات مرخصی ذخیره شده و سنوات پایان خدمت (معاونت ها – ادارات کل مستقل ) (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/02539.65 KB2دانلود
فرم تسویه حساب (کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته) (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0237.16 KB3دانلود
فرم تسویه حساب (کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته) (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/02631.37 KB2دانلود
فرم های انتخاب و انتصاب مدیران (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0235.97 KB3دانلود
فرم های انتخاب و انتصاب مدیران (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/022.96 MB4دانلود
فرم ثبت نام بیمه تکمیلی کارکنان (WORD)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/0282.69 KB3دانلود
فرم ثبت نام بیمه تکمیلی کارکنان (PDF)برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی1398/09/024.20 MB2دانلود
فرم ابلاغ تعطیلی به متصدی (WORD)خدمات شهری1398/09/0231.86 KB4دانلود
فرم ابلاغ تعطیلی به متصدی (PDF)خدمات شهری1398/09/02406.91 KB3دانلود
فرم ابلاغ تمهیدات به متصدی(WORD)خدمات شهری1398/09/0240.49 KB4دانلود
فرم ابلاغ تمهیدات به متصدی(PDF)خدمات شهری1398/09/02503.58 KB3دانلود
فرم رأی تعطیلی(WORD)خدمات شهری1398/09/0274.00 KB3دانلود
فرم رأی تعطیلی (PDF)خدمات شهری1398/09/02631.35 KB2دانلود
فرم رای تمهیدات(WORD)خدمات شهری1398/09/0273.00 KB3دانلود
فرم رای تمهیدات (PDF)خدمات شهری1398/09/02730.62 KB2دانلود
فرم بازدید اولیه(WORD)خدمات شهری1398/09/0299.00 KB4دانلود
فرم بازدید اولیه (PDF)خدمات شهری1398/09/02750.14 KB2دانلود
فرم بازدید دوره ای(WORD)خدمات شهری1398/09/0229.33 KB4دانلود
فرم بازدید دوره ای (PDF)خدمات شهری1398/09/02392.79 KB2دانلود
فرم درخواست فک پلمب(WORD)خدمات شهری1398/09/0257.50 KB3دانلود
فرم درخواست فک پلمب (PDF)خدمات شهری1398/09/02425.98 KB2دانلود
فرم صورت جلسه پلمب(WORD)خدمات شهری1398/09/0233.57 KB2دانلود
فرم صورت جلسه پلمب(PDF)خدمات شهری1398/09/02378.90 KB2دانلود
فرم گزارش وضعیت واحدهای دارای رای کمیسیون بند ۲۰ (WORD)خدمات شهری1398/09/02301.37 KB0دانلود
فرم گزارش وضعیت واحدهای دارای رای کمیسیون بند ۲۰ (PDF)خدمات شهری1398/09/02390.11 KB7دانلود