جستجو

فرم ها

فرم های ادارات کل مستقل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
فرم صورت جلسه هیات مدیره (WORD)حسابرسی1398/09/0329.30 KB12دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (PDF)حسابرسی1398/09/0354.22 KB16دانلود
فرم صورتجلسه شوراي سازمانها (WORD)حسابرسی1398/09/0330.63 KB11دانلود
فرم صورتجلسه شوراي سازمانها (PDF)حسابرسی1398/09/03237.65 KB9دانلود
فرآیند تحویل و تحول مدیران مناطق- مدیران عامل یا روسای سازمان های وابستهحسابرسی1398/09/0321.66 MB13دانلود
فرم صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۴ (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0336.10 KB24دانلود
فرم صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۴ (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/031.23 MB13دانلود
فرم گزارش توجیهی واحد مربوطه جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۴ (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0335.83 KB8دانلود
فرم گزارش توجیهی واحد مربوطه جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۴ (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/031.13 MB10دانلود
صورتجلسه تحویل موقت/قطعی پروژه هاوفعالیت های واگذاری به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری اهواز(WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/03970.49 KB11دانلود
صورتجلسه تحویل موقت / قطعی پروژه ها و فعالیت های واگذاری به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری اهواز (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/03370.72 KB10دانلود
صورتجلسه تحویل زمین (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0337.84 KB14دانلود
صورتجلسه تحویل زمین (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/03209.85 KB12دانلود