جستجو

فرم ها

فرم های ادارات کل مستقل

 عنواندسته‌بندیتاریخ اصلاححجمتعداد دانلود 
فرم صورت جلسه هیات مدیره (WORD)حسابرسی1398/09/0329.30 KB19دانلود
فرم صورت جلسه هیات مدیره (PDF)حسابرسی1398/09/0354.22 KB32دانلود
فرم صورتجلسه شوراي سازمانها (WORD)حسابرسی1398/09/0330.63 KB20دانلود
فرم صورتجلسه شوراي سازمانها (PDF)حسابرسی1398/09/03237.65 KB16دانلود
فرآیند تحویل و تحول مدیران مناطق- مدیران عامل یا روسای سازمان های وابستهحسابرسی1398/09/0321.66 MB16دانلود
فرم صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۴ (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0336.10 KB35دانلود
فرم صورتجلسه کمیسیون ماده ۱۴ (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/031.23 MB24دانلود
فرم گزارش توجیهی واحد مربوطه جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۴ (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0335.83 KB29دانلود
فرم گزارش توجیهی واحد مربوطه جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۴ (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/031.13 MB18دانلود
صورتجلسه تحویل موقت/قطعی پروژه هاوفعالیت های واگذاری به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری اهواز(WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/03970.49 KB25دانلود
صورتجلسه تحویل موقت / قطعی پروژه ها و فعالیت های واگذاری به سازمان های وابسته به نیابت از شهرداری اهواز (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/03370.72 KB22دانلود
صورتجلسه تحویل زمین (WORD)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/0337.84 KB21دانلود
صورتجلسه تحویل زمین (PDF)حقوقی و امورپیمانها و قراردادها1398/09/03209.85 KB22دانلود