جستجو

مستندات معاونت ها

 عنوانحجمتعداد دانلود 
نظامنامه آموزش کارکنان شهرداری اهواز9.99 MB22دانلود
فرآیند آموزش سالیانه4.16 MB15دانلود
دستورالعمل نیازسنجی آموزشی5.86 MB20دانلود
دستورالعمل طراحی و برنامه ریزی آموزشی6.20 MB16دانلود
دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان آموزشی6.61 MB18دانلود
دستورالعمل ارزیابی اثربخشی آموزش6.50 MB13دانلود
دستورالعمل اجرای دوره های آموزشی5.89 MB14دانلود
فرآیند تهیه لوایح و ابلاغ مصوبات شورای اسلامی شهر1.17 MB8دانلود
فرآیند بیمه تکمیل درمان کارکنان شهرداری اهواز5.84 MB7دانلود
دستورالعمل کمیته انتخاب و انتصاب مدیران8.99 MB11دانلود
دستورالعمل کارگروه فیبرنوری1.47 MB5دانلود
دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث و بهره برداری دکل و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی شهر اهواز6.48 MB13دانلود
فرآیند تامین اعتبار1.07 MB21دانلود
مطالعات و پژوهش1.76 MB10دانلود
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحی3.17 MB12دانلود
روش اجرایی بازنگری مدیریت2.37 MB9دانلود
روش اجرایی ممیزی داخلی2.43 MB12دانلود
فرآیند ثبت و تجزیه و تحلیل داده های آماری706.32 KB10دانلود
فرآیند تهیه نرم افزار و سخت افزار790.23 KB12دانلود
دستورالعمل انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیت2.77 MB12دانلود
دستورالعمل کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت2.18 MB14دانلود
روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرآیندها1.17 MB12دانلود
دستورالعمل شورای عالی برنامه ریزی977.51 KB12دانلود
دستورالعمل برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی5.29 MB9دانلود
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت3.42 MB8دانلود
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق1.65 MB12دانلود
آیین نامه مطالعات و پژوهش911.78 KB9دانلود