جستجو

بخشنامه ها و دستورالعمل های معاونت ها

 عنوانحجمتعداد دانلود 
فرآیند تامین اعتبار1.07 MB12دانلود
مطالعات و پژوهش1.76 MB5دانلود
روش اجرایی اقدام پیشگیرانه و اصلاحی3.17 MB7دانلود
روش اجرایی بازنگری مدیریت2.37 MB5دانلود
روش اجرایی ممیزی داخلی2.43 MB5دانلود
فرآیند ثبت و تجزیه و تحلیل داده های آماری706.32 KB6دانلود
فرآیند تهیه نرم افزار و سخت افزار790.23 KB9دانلود
دستورالعمل انتشار مستندات سیستم مدیریت کیفیت2.77 MB6دانلود
دستورالعمل کدگذاری مستندات سیستم مدیریت کیفیت2.18 MB8دانلود
روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرآیندها1.17 MB5دانلود
دستورالعمل شورای عالی برنامه ریزی977.51 KB8دانلود
دستورالعمل برون سپاری بخشی از فعالیت های غیر راهبردی به بخش خصوصی5.29 MB7دانلود
نظامنامه آموزش کارکنان شهرداری اهواز9.99 MB10دانلود
فرآیند آموزش سالیانه4.16 MB7دانلود
دستورالعمل نیازسنجی آموزشی5.86 MB3دانلود
دستورالعمل طراحی و برنامه ریزی آموزشی6.20 MB5دانلود
دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان آموزشی6.61 MB4دانلود
دستورالعمل ارزیابی اثربخشی آموزش6.50 MB4دانلود
دستورالعمل اجرای دوره های آموزشی5.89 MB6دانلود
روش اجرایی طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت3.42 MB5دانلود
روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق1.65 MB5دانلود
آیین نامه مطالعات و پژوهش911.78 KB4دانلود
دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث و بهره برداری دکل و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی شهر اهواز6.48 MB5دانلود
دستورالعمل کارگروه فیبرنوری1.47 MB2دانلود
دستورالعمل کمیته انتخاب و انتصاب مدیران8.99 MB5دانلود
فرآیند بیمه تکمیل درمان کارکنان شهرداری اهواز5.84 MB4دانلود
فرآیند تهیه لوایح و ابلاغ مصوبات شورای اسلامی شهر1.17 MB3دانلود